พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี


ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรีแม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่   

พระครูโกศลสรกิจ
น.ธ.เอก ป.๔
เจ้าอาวาส วัด สร้างบุญ
เจ้าคณะอำเภอวิหารแดง
 
พระครูวิมลธรรมานุรักษ์
น.ธ.เอก ป.บส.
เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอวิหารแดง

จอ.วิหารแดง

พระครูโกศลสรกิจ

วัด สร้างบุญ

๐๘-๙๘๐๑-๕๑๑๒

เลข.จอ.

พระครูวิมลธรรมานุรักษ์

วัดเจริญธรรม

๐๘-๖๗๙๙-๑๘๐๘ ,๐-๓๖๓๗๔๕๓