พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี


ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรีแม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่
   

ทะเบียนวัดในเขตปกครองจังหวัดสระบุรี
ประจำปี ๒๕๕๔
       
ที่
วัด ตำบล อำเภอ
ศรีบุรีรตนาราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี
พระพุทธฉาย หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
หนองโสน ปากเพรียว เมืองสระบุรี
ศาลาแดง นาโฉง เมืองสระบุรี
บ้านอ้อย นาโฉง เมืองสระบุรี
หนองโนใต้ หนองโน เมืองสระบุรี
หนองยาวสูง หนองยาว เมืองสระบุรี
โคกเพ็ก กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี
บำรุงธรรม ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี
๑๐
ถนนเหล็ก ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี
๑๑
ห้วยลี่ ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี
๑๒
ตะกุด ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี
๑๓
อรัญญวาสี หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
๑๔
เขาคูบา ปากเพรียว เมืองสระบุรี
๑๕
ป๊อกแป๊ก หนองโน เมืองสระบุรี
๑๖
หนองจักร หนองยาว เมืองสระบุรี
๑๗
ปากข้าวสารเหนือ ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี
๑๘
แก่งขนุน ปากเพรียว เมืองสระบุรี
๑๙
บ้านกล้วย ปากเพรียว เมืองสระบุรี
๒๐
สะตือ ปากเพรียว เมืองสระบุรี
๒๑
ดาวเรือง ดาวเรือง เมืองสระบุรี
๒๒
เจดีย์งาม นาโฉง เมืองสระบุรี
๒๓
หัวถนน หนองโน เมืองสระบุรี
๒๔
หนองโนเหนือ หนองโน เมืองสระบุรี
๒๕
บ้านพลับ หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
๒๖
กุดนกเปล้า กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี
๒๗
เชิงเขา ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี
๒๘
หนองบัว ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี
๒๙
ทุ่งสาริกา กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี
๓๐
สุวรรณคีรี ปากเพรียว เมืองสระบุรี
๓๑
หนองยาวใต้ หนองยาว เมืองสระบุรี
๓๒
โคกหนามแท่ง หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
๓๓
ดาวเสด็จ ดาวเรือง เมืองสระบุรี
๓๔
หนองเขื่อนช้าง หนองยาว เมืองสระบุรี
๓๕
ปากข้าวสารใต้ ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี
๓๖
ทองพุ่มพวง ดาวเรือง เมืองสระบุรี
๓๗
หนองขริ้น หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
๓๘
นาร่อง หนองโน เมืองสระบุรี
๓๙
ป่าไผ่ หนองยาว เมืองสระบุรี
๔๐
ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี
๔๑
โนนสภาราม กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี
๔๒
โตนด ดาวเรือง เมืองสระบุรี
๔๓
เจริญราษฎร์บำรุง กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี
๔๔
บ้านบึง นาโฉง เมืองสระบุรี
๔๕
ป่าสัก ดาวเรือง เมืองสระบุรี
๔๖
ท่าเยี่ยม ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี
๔๗
หงษ์ดาราวาส นาโฉง เมืองสระบุรี
๔๘
ท่าพง ปากเพรียว เมืองสระบุรี


๔๙
ราษฎร์พัฒนา ตาลเดี่ยว แก่งคอย
๕๐
แก่งคอย แก่งคอย แก่งคอย
๕๑
วังแพ ชำผักแพว แก่งคอย
๕๒
หนองสองห้อง ท่ามะปราง แก่งคอย
๕๓
ถ้ำพระโพธิสัตว์ ทับกวาง เขต ๒ แก่งคอย
๕๔
เขามันธรรมาราม ทับกวาง เขต ๒ แก่งคอย
๕๕
กระเหรี่ยงคอม้า ชะอม แก่งคอย
๕๖
เขาพระ บ้านป่า แก่งคอย
๕๗
หาดสองแคว ท่าคล้อ เขต ๒ แก่งคอย
๕๘
สองคอนกลาง สองคอน แก่งคอย
๕๙
สองคอนใต้ สองคอน แก่งคอย
๖๐
เตาปูน เตาปูน แก่งคอย
๖๑
ทับกวาง ทับกวาง เขต ๑ แก่งคอย
๖๒
ซับบอน ทับกวาง เข ๑ แก่งคอย
๖๓
นิคมซอย ๒๕ หินซ้อน แก่งคอย
๖๔
บึงไม้ ชะอม แก่งคอย
๖๕
แก่งป่าสัก แก่งคอย แก่งคอย
๖๖
ถ้ำเขาเขียว หินซ้อน แก่งคอย
๖๗
ชำผักแพว ชำผักแพว แก่งคอย
๖๘
บ้านดง ชำผักแพว แก่งคอย
๖๙
โคกกรุง ชำผักแพว แก่งคอย
๗๐
บ้านไร่ ท่ามะปราง แก่งคอย
๗๑
พระพุทธบาทน้อย สองคอน แก่งคอย
๗๒
สิทธิราช ทับกวาง เขต ๒ แก่งคอย
๗๓
บำเพ็ญบุญ ทับกวาง เขต ๒ แก่งคอย
๗๔
บ้านโป่ง ทับกวาง เขต ๒ แก่งคอย
๗๕
สีทาใต้ เตาปูน แก่งคอย
๗๖
ปางคล้อ เตาปูน แก่งคอย
๗๗
คลองไผ่สามัคคี ชะอม แก่งคอย
๗๘
หนองน้ำเขียว ห้วยแห้ง แก่งคอย
๗๙
บุใหญ่ ห้วยแห้ง แก่งคอย
๘๐
บ้านป่าใต้ บ้านป่า แก่งคอย
๘๑
วังกวาง บ้านป่า แก่งคอย
๘๒
ป่าเกษม บ้านป่า แก่งคอย
๘๓
บ้านธาตุเหนือ บ้านธาตุ แก่งคอย
๘๔
ตาลเดี่ยว ตาลเดี่ยว แก่งคอย
๘๕
บ่อโศก สองคอน แก่งคอย
๘๖
นาบุญ ตาลเดี่ยว แก่งคอย
๘๗
ถ้ำเต่า ท่าคล้อ เขต ๑ แก่งคอย
๘๘
เขาหินดาด ท่าคล้อ เขต ๑ แก่งคอย
๘๙
เขาลาดวนาราม ห้วยแห้ง แก่งคอย
๙๐
สาย ๕ ธรรมมงคล หินซ้อน แก่งคอย
๙๑
หินซ้อนใต้ หินซ้อน แก่งคอย
๙๒
จำศีล ตาลเดี่ยว แก่งคอย
๙๓
ป่าไผ่ ทับกวาง เขต ๑ แก่งคอย
๙๔
สีทาเหนือ เตาปูน แก่งคอย
๙๕
ใหม่สามัคคี ตาลเดี่ยว แก่งคอย
๙๖
ป่าไผ่ ชำผักแพว แก่งคอย
๙๗
นาดี ห้วยแห้ง แก่งคอย
๙๘
คำใหญ่ ท่าคล้อ เขต ๑ แก่งคอย
๙๙
ท่าคล้อใต้ ท่าคล้อ เขต ๑ แก่งคอย
๑๐๐
บ้านป่า บ้านป่า แก่งคอย
๑๐๑
หนองมะค่า บ้านป่า แก่งคอย
๑๐๒
ท่าสีโพธิ์ใต้ บ้านธาตุ แก่งคอย
๑๐๓
ท่าสีโพธิ์เหนือ บ้านธาตุ แก่งคอย
๑๐๔
ท่าสบก ท่าคล้อ เขต ๒ แก่งคอย
๑๐๕
ท่ากระเบา บ้านธาตุ แก่งคอย
๑๐๖
บำเพ็ญธรรม เตาปูน แก่งคอย
๑๐๗
สองคอนเหนือ สองคอน แก่งคอย
๑๐๘
ใหม่โพธิ์งาม เตาปูน แก่งคอย
๑๐๙
สามัคคีวราราม ทับกวาง เขต ๑ แก่งคอย
๑๑๐
ตาดใต้ ชะอม แก่งคอย
๑๑๑
บำรุงธรรม ชะอม แก่งคอย
๑๑๒
ท่าเกวียน ท่าคล้อ เขต ๒ แก่งคอย
๑๑๓
ห้วยคงคาวราวาส ห้วยแห้ง แก่งคอย
๑๑๔
บ้านธาตุใต้ บ้านธาตุ แก่งคอย
๑๑๕
เขาขี้เหล็ก ท่ามะปราง แก่งคอย
๑๑๖
ท่าคล้อ ท่าคล้อ เขต ๑ แก่งคอย
๑๑๗
บ้านม่วง แก่งคอย แก่งคอย
๑๑๘
ท่ามะปราง ท่ามะปราง แก่งคอย
๑๑๙
หนองน้อย สองคอน แก่งคอย
๑๒๐
ถ้ำประกายแก้ว ท่าคล้อ เขต ๒ แก่งคอย
๑๒๑
บ้านช่องใต้ บ้านป่า แก่งคอย
๑๒๒
เกตุแก้ว ตาลเดี่ยว แก่งคอย
๑๒๓
ขอนหอม ตาลเดี่ยว แก่งคอย
๑๒๔
เขาสท้อนสูง ชะอม แก่งคอย
๑๒๕
วาลุการาม ทับกวาง เขต ๑ แก่งคอย
๑๒๖
ผังพัฒนาราม หินซ้อน แก่งคอย
๑๒๗
ท่าเดื่อ หินซ้อน แก่งคอย
๑๒๘
เขาแก้ววนาราม ท่ามะปราง แก่งคอย
๑๒๙
โป่งมงคล ท่ามะปราง แก่งคอย
๑๓๐
ท่าศาลา ท่าคล้อ เขต ๒ แก่งคอย
๑๓๑
บ้านช่อง บ้านป่า แก่งคอย
๑๓๒
โคกสะอาด แก่งคอย แก่งคอย
๑๓๓
สุนทริกาวาส ชะอม แก่งคอย

๑๓๔
บัวลอย บัวลอย หนองแค
๑๓๕
หนองอ่างทอง หนองปลิง หนองแค
๑๓๖
สหมิตรมงคล หนองแค หนองแค
๑๓๗
ราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองแค หนองแค
๑๓๘
หนองปลิง หนองปลิง หนองแค
๑๓๙
หนองสะเดา หนองปลิง หนองแค
๑๔๐
สันมะค่า หนองจิก หนองแค
๑๔๑
บ้านบกน้อย หนองจิก หนองแค
๑๔๒
ชัยเฉลิมมิตร คชสิทธิ์ หนองแค
๑๔๓
โคกกลาง คชสิทธิ์ หนองแค
๑๔๔
หนองตะเฆ่ หนองจรเข้ หนองแค
๑๔๕
ศรีปทุม หนองจรเข้ หนองแค
๑๔๖
มงคลทีปาราม หนองจรเข้ หนองแค
๑๔๗
หนองตาเดี้ยง หนองจรเข้ หนองแค
๑๔๘
กุ่มหัก กุ่มหัก หนองแค
๑๔๙
หนองโรง กุ่มหัก หนองแค
๑๕๐
คลองห้า กุ่มหัก หนองแค
๑๕๑
หนองปลาหมอ หนองปลาหมอ หนองแค
๑๕๒
มุจลินทสราราม หนองไข่น้ำ หนองแค
๑๕๓
โพนทอง โคกตูม หนองแค
๑๕๔
ห้วยทองหลาง ห้วยขมิ้น หนองแค
๑๕๕
หนองผักชีเหนือ โคกแย้ หนองแค
๑๕๖
หนองแซงใหญ่ โคกตูม หนองแค
๑๕๗
ป่าบำเพ็ญธรรม ห้วยขมิ้น หนองแค
๑๕๘
ขอนชะโงก คชสิทธิ์ หนองแค
๑๕๙
หนองจิก หนองจิก หนองแค
๑๖๐
ราษฎร์บำรุงวนาราม กุ่มหัก หนองแค
๑๖๑
บ้านจาน ห้วยขมิ้น หนองแค
๑๖๒
สนมไทย หนองไข่น้ำ หนองแค
๑๖๓
เสนานฤมิตร หนองแค หนองแค
๑๖๔
บ้านลาด หนองไข่น้ำ หนองแค
๑๖๕
บ้านยาง ห้วยขมิ้น หนองแค
๑๖๖
หนองดินแดง บัวลอย หนองแค
๑๖๗
เกาะกลาง หนองแค หนองแค
๑๖๘
หนองขนาก หนองปลิง หนองแค
๑๖๙
ทุ่งดินขอ หนองปลิง หนองแค
๑๗๐
หนองครก หนองจิก หนองแค
๑๗๑
หนองพระบาง หนองจรเข้ หนองแค
๑๗๒
บ่อน้ำเค็ม หนองไข่น้ำ หนองแค
๑๗๓
แก้วเกาะลอย โคกตูม หนองแค
๑๗๔
ห้วยทราย ห้วยขมิ้น หนองแค
๑๗๕
ห้วยขมิ้น ห้วยขมิ้น หนองแค
๑๗๖
เขาน้อย ห้วยขมิ้น หนองแค
๑๗๗
หนองรี โคกแย้ หนองแค
๑๗๘
หนองสมัคร โคกแย้ หนองแค
๑๗๙
หนองนาค บัวลอย หนองแค
๑๘๐
ท่าช้าง บัวลอย หนองแค
๑๘๑
พัชรบรรพตวราราม ห้วยขมิ้น หนองแค
๑๘๒
ไทยงาม หนองไข่น้ำ หนองแค
๑๘๓
ร่องแซง บัวลอย หนองแค
๑๘๔
ราษฎร์เจริญ หนองปลิง หนองแค
๑๘๕
หนองบอน หนองปลาหมอ หนองแค
๑๘๖
หนองโนน้อย โคกตูม หนองแค
๑๘๗
ใหม่เทพนิมิตร กุ่มหัก หนองแค
๑๘๘
สวนกล้วย กุ่มหัก หนองแค
๑๘๙
หนองผักชีใต้ หนองแค หนองแค
๑๙๐
ชัยสิทธิ์อนุสรณ์ คชสิทธิ์ หนองแค
๑๙๑
ใหญ่วันนา หนองแค หนองแค
๑๙๒
บ้านไผ่ หนองจิก หนองแค
๑๙๓
กระทงลอย คชสิทธิ์ หนองแค
๑๙๔
หนองปลากะดี่ หนองปลาหมอ หนองแค
๑๙๕
โคกแดง โคกตูม หนองแค
๑๙๖
โคกมะตูม หนองไข่น้ำ หนองแค
๑๙๗
สันติวิหาร โคกตูม หนองแค

๑๙๘
หนองจอกน้อย โคกแย้ หนองแค
๑๙๙
หนองจอกใหญ่ โคกแย้ หนองแค
๒๐๐
โพธิ์ทอง ตลาดน้อย บ้านหมอ
๒๐๑
สร่างโศก บ้านหมอ บ้านหมอ
๒๐๒
ราษฎร์บำรุง บ้านหมอ บ้านหมอ
๒๐๓
โคกมะขาม ตลาดน้อย บ้านหมอ
๒๐๔
ปัญจาภิรมย์ หนองบัว บ้านหมอ
๒๐๕
โคกใหญ่ โคกใหญ่ บ้านหมอ
๒๐๖
มะขามเรียง โคกใหญ่ บ้านหมอ
๒๐๗
บ้านหมอ บ้านหมอ บ้านหมอ
๒๐๘
หนองถ่านใต้ บ้านครัว บ้านหมอ
๒๐๙
โคกเสลา หนองบัว บ้านหมอ
๒๑๐
จั่นเสือ ตลาดน้อย บ้านหมอ
๒๑๑
บ่อพระอินทร์ หนองบัว บ้านหมอ
๒๑๒
บ้านครัว บ้านครัว บ้านหมอ
๒๑๓
หนองพันเรือ โคกใหญ่ บ้านหมอ
๒๑๔
ม่วงน้อย บ้านครัว บ้านหมอ
๒๑๕
หนองนางปุ๋ย โคกใหญ่ บ้านหมอ
๒๑๖
มหาโลก บ้านครัว บ้านหมอ
๒๑๗
สุนทรเทพมุนี บ้านหมอ บ้านหมอ
๒๑๘
โบสถ์แจ้ง ตลาดน้อย บ้านหมอ
๒๑๙
สารภี บ้านหมอ บ้านหมอ
๒๒๐
โคกงาม ตลาดน้อย บ้านหมอ
๒๒๑
บางขวัญ บ้านครัว บ้านหมอ
๒๒๒
หนองคล้า หนองบัว บ้านหมอ
๒๒๓
หนองเขศรีมงคล หนองบัว บ้านหมอ
๒๒๔
โคกกุ่ม โคกใหญ่ บ้านหมอ
๒๒๕
หนองบัว หนองบัว บ้านหมอ

๒๒๖
ธรรมเสนา บ้านหมอ บ้านหมอ
๒๒๗
พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท
๒๒๘
เขาวง เขาวง พระพุทธบาท
๒๒๙
ราษฎร์ศรัทธาธรรม พระพุทธบาท พระพุทธบาท
๒๓๐
นายาว นายาว พระพุทธบาท
๒๓๑
เนินยาว หนองแก พระพุทธบาท
๒๓๒
ประดู่ หนองแก พระพุทธบาท
๒๓๓
เขตสว่าง ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท
๒๓๔
หนองกระทุ่ม พุคำจาน พระพุทธบาท
๒๓๕
สายตรี ธารเกษม พระพุทธบาท
๒๓๖
ศรีจอมทอง ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท
๒๓๗
หนองคณฑี พุกร่าง พระพุทธบาท
๒๓๘
ส้มป่อย พระพุทธบาท พระพุทธบาท
๒๓๙
นิคมวาสี ขุนโขลน พระพุทธบาท
๒๔๐
ซอยสี่ นายาว พระพุทธบาท
๒๔๑
เทพประทาน พุกร่าง พระพุทธบาท
๒๔๒
บ่อวงครุ พุคำจาน พระพุทธบาท
๒๔๓
หนองโป่ง ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท
๒๔๔
ซับบอน เขาวง พระพุทธบาท
๒๔๕
หนองแก หนองแก พระพุทธบาท
๒๔๖
สวนสำราญ พระพุทธบาท พระพุทธบาท
๒๔๗
สวนมุตโตทัย พระพุทธบาท พระพุทธบาท
๒๔๘
ซับชะอม ขุนโขลน พระพุทธบาท
๒๔๙
หนองจิก พระพุทธบาท พระพุทธบาท
๒๕๐
ซับครก นายาว พระพุทธบาท
๒๕๑
โกมลกิติ นายาว พระพุทธบาท
๒๕๒
ตาลเสี้ยน หนองแก พระพุทธบาท
๒๕๓
กัลยาณบรรพต พุกร่าง พระพุทธบาท
๒๕๔
หนองสองตอน พุกร่าง พระพุทธบาท
๒๕๕
เขาพลัด เขาวง พระพุทธบาท
๒๕๖
หนองใหญ่ พุคำจาน พระพุทธบาท
๒๕๗
พุซาง พุคำจาน พระพุทธบาท
๒๕๘
หนองถ่านเหนือ ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท
๒๕๙
ใหม่สุวรรณโณ ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท
๒๖๐
ปราสาททรงธรรม ธารเกษม พระพุทธบาท
๒๖๑
พุขามหวาน ธารเกษม พระพุทธบาท
๒๖๒
เขาบอระเพ็ด ขุนโขลน พระพุทธบาท
๒๖๓
หนองเครือตาปลา หนองแก พระพุทธบาท
๒๖๔
พุกร่าง พุกร่าง พระพุทธบาท
๒๖๕
ตรีบุญญาราม ธารเกษม พระพุทธบาท
๒๖๖
นุตจรัสวงศาราม ขุนโขลน พระพุทธบาท
๒๖๗
หนองโดนน้อย พระพุทธบาท พระพุทธบาท
๒๖๘
ดงมณี นายาว พระพุทธบาท
๒๖๙
ศรีอัมพร หนองแก พระพุทธบาท
๒๗๐
หนองสุทธะ เขาวง พระพุทธบาท
๒๗๑
บ้านน้อย เขาวง พระพุทธบาท
๒๗๒
ดอยหินปูน เขาวง พระพุทธบาท
๒๗๓
ศรีนิคมาราม ธารเกษม พระพุทธบาท
๒๗๔
เบญจคีรี พุคำจาน พระพุทธบาท
๒๗๕
พรหมประสิทธิ์ พุคำจาน พระพุทธบาท
๒๗๖
นิคมเขมาราม พุคำจาน พระพุทธบาท
๒๗๗
พุคำจาน พุคำจาน พระพุทธบาท
๒๗๘
บ้านโพธิ์ พุกร่าง พระพุทธบาท
๒๗๙
นิคมพัฒนา พุคำจาน พระพุทธบาท

๒๘๐
สร้างบุญ หนองหมู วิหารแดง
๒๘๑
เกาะแก้วอรุณคาม หนองหมู วิหารแดง
๒๘๒
หนองหมูใต้ หนองหมู วิหารแดง
๒๘๓
คลองใหม่ หนองหมู วิหารแดง
๒๘๔
บ้านลำ หนองสรวง วิหารแดง
๒๘๕
หนองสรวง หนองสรวง วิหารแดง
๒๘๖
หนองโพธิ์ เจริญธรรม วิหารแดง
๒๘๗
เจริญธรรม เจริญธรรม วิหารแดง
๒๘๘
โคกกระต่าย บ้านลำ วิหารแดง
๒๘๙
ดงหมี บ้านลำ วิหารแดง
๒๙๐
บ้านดอน บ้านลำ วิหารแดง
๒๙๑
สมานมิตรมงคล คลองเรือ วิหารแดง
๒๙๒
คลองไทร คลองเรือ วิหารแดง
๒๙๓
หนองตาบุญ บ้านลำ วิหารแดง
๒๙๔
หนองไทร คลองเรือ วิหารแดง
๒๙๕
วิหารแดง หนองสรวง วิหารแดง
๒๙๖
คลองยาง คลองเรือ วิหารแดง
๒๙๗
คลองหัวช้าง คลองเรือ วิหารแดง
๒๙๘
หนองฟ้าเลื่อน บ้านลำ วิหารแดง
๒๙๙
เขาน้อยจอมสวรรค์ เจริญธรรม วิหารแดง
๓๐๐
เกาะเซิงหวาย หนองสรวง วิหารแดง
๓๐๑
ราษฎร์เจริญ เจริญธรรม วิหารแดง
๓๐๒
สหกรณ์รังสรรค์ หนองสรวง วิหารแดง
๓๐๓
บางกง หนองหมู วิหารแดง
๓๐๔
เขาแก้วธรรมาราม เจริญธรรม วิหารแดง

๓๐๕
สมุหประดิษฐาราม สวนดอกไม้ เสาไห้
๓๐๖
เขาแก้ววรวิหาร สวนดอกไม้ เสาไห้
๓๐๗
ชัน บ้านยาง เสาไห้
๓๐๘
บัวงาม บ้านยาง เสาไห้
๓๐๙
เสาไห้ เสาไห้ เสาไห้
๓๑๐
ชุ้ง เสาไห้ เสาไห้
๓๑๑
สูง เสาไห้ เสาไห้
๓๑๒
ห้วยหวาย หัวปลวก เสาไห้
๓๑๓
เพชร บ้านยาง เสาไห้
๓๑๔
บำเพ็ญพรต หัวปลวก เสาไห้
๓๑๕
บ้านกลาง ม่วงงาม เสาไห้
๓๑๖
โพธิ์ พระยาทด เสาไห้
๓๑๗
พะเยาว์ ท่าช้าง เสาไห้
๓๑๘
ปากบาง ท่าช้าง เสาไห้
๓๑๙
โคกกระท้อน หัวปลวก เสาไห้
๓๒๐
บ้านยาง บ้านยาง เสาไห้
๓๒๑
ไผ่ล้อม สวนดอกไม้ เสาไห้
๓๒๒
ต้นตาล พระยาทด เสาไห้
๓๒๓
ท่าช้างเหนือ ท่าช้าง เสาไห้
๓๒๔
ศรีอุทัย บ้านยาง เสาไห้
๓๒๕
บ้านชุ้ง บ้านยาง เสาไห้
๓๒๖
จันทบุรี เสาไห้ เสาไห้
๓๒๗
ม่วงฝ้าย หัวปลวก เสาไห้
๓๒๘
บ้านโคก ม่วงงาม เสาไห้
๓๒๙
เจ้าฟ้า สวนดอกไม้ เสาไห้
๓๓๐
ห้วยบุญ พระยาทด เสาไห้
๓๓๑
อัมพวัน ท่าช้าง เสาไห้
๓๓๒
มะกรูด เสาไห้ เสาไห้
๓๓๓
ท่าช้างใต้ ท่าช้าง เสาไห้
๓๓๔
หนองจิก พระยาทด เสาไห้
๓๓๕
ม่วงงาม ม่วงงาม เสาไห้
๓๓๖
สวนดอก สวนดอกไม้ เสาไห้
๓๓๗
พระยาทด พระยาทด เสาไห้
๓๓๘
โคกกะพี้ หัวปลวก เสาไห้
๓๓๙
เชิงราก ม่วงงาม เสาไห้
๓๔๐
ตะเฆ่ ม่วงงาม เสาไห้
๓๔๑
ป่าสัก ท่าช้าง เสาไห้
๓๔๒
เขาดินใต้ หัวปลวก เสาไห้
๓๔๓
สุธาวุฒิ เสาไห้ เสาไห้

๓๔๔
หนองนกชุม โคกสะอาด หนองแซง
๓๔๕
หนองพลับ หนองควายโซ หนองแซง
๓๔๖
ท่าราบ หนองควายโซ หนองแซง
๓๔๗
หนองหัวโพธิ์ หนองสีดา หนองแซง
๓๔๘
บ้านขาม หนองสีดา หนองแซง
๓๔๙
เขาไกรลาศ ม่วงหวาน หนองแซง
๓๕๐
เขาดิน ม่วงหวาน หนองแซง
๓๕๑
หนองสองห้อง ม่วงหวาน หนองแซง
๓๕๒
บ้านใหม่ หนองแซง หนองแซง
๓๕๓
หนองกบ หนองควายโซ หนองแซง
๓๕๔
หนองหอย หนองแซง หนองแซง
๓๕๕
หนองหลัว โคกสะอาด หนองแซง
๓๕๖
โคกน้อย หนองควายโซ หนองแซง
๓๕๗
บ้านโดน หนองสีดา หนองแซง
๓๕๘
หนองหญ้าปล้อง หนองสีดา หนองแซง
๓๕๙
ม่วงหวาน ม่วงหวาน หนองแซง
๓๖๐
หนองทางบุญ หนองควายโซ หนองแซง
๓๖๑
หนองน้ำสร้าง หนองควายโซ หนองแซง
๓๖๒
หนองกีบม้า หนองแซง หนองแซง
๓๖๓
หนองสีดา หนองสีดา หนองแซง
๓๖๔
อู่ตะเภา ม่วงหวาน หนองแซง
๓๖๕
ไก่เส่า หนองแซง หนองแซง
๓๖๖
งิ้วงาม โคกสะอาด หนองแซง
๓๖๗
หนองกระธาตุ โคกสะอาด หนองแซง
๓๖๘
หนองหญ้าปล้อง หนองแซง หนองแซง
๓๖๙
หนองกวางโจน โคกสะอาด หนองแซง

๓๗๐
บ้านครัว ดอนทอง หนองโดน
๓๗๑
บ้านคลอง บ้านกลับ หนองโดน
๓๗๒
สองคอน บ้านกลับ หนองโดน
๓๗๓
หนองโดน หนองโดน หนองโดน
๓๗๔
หนองระกำ หนองโดน หนองโดน
๓๗๕
หลังสวน บ้านกลับ หนองโดน
๓๗๖
กองทอง ดอนทอง หนองโดน
๓๗๗
ดอนทอง ดอนทอง หนองโดน
๓๗๘
คลองบุญ ดอนทอง หนองโดน
๓๗๙
ศรีนวลตอยาง หนองโดน หนองโดน
๓๘๐
สุวรรณคีรี บ้านกลับ หนองโดน
๓๘๑
โปร่งหัวถนน บ้านโปร่ง หนองโดน
๓๘๒
ตอยาง หนองโดน หนองโดน
๓๘๓
ทองย้อย ดอนทอง หนองโดน
๓๘๔
ดงสัก บ้านกลับ หนองโดน
๓๘๕
ป่าแหน บ้านโปร่ง หนองโดน
๓๘๖
โปร่งสว่าง บ้านโปร่ง หนองโดน
๓๘๗
โคกสะอาด หนองโดน หนองโดน
๓๘๘
โปร่งเก่า บ้านโปร่ง หนองโดน
๓๘๙
หนองแร่ บ้านโปร่ง หนองโดน

๓๙๐
มวกเหล็กนอก มวกเหล็ก มวกเหล็ก
๓๙๑
เหวลาดวนาราม มวกเหล็ก มวกเหล็ก
๓๙๒
หลังเขาวนาราม มวกเหล็ก มวกเหล็ก
๓๙๓
ถ้ำธรรมโอสถ มวกเหล็ก มวกเหล็ก
๓๙๔
บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก
๓๙๕
สวนทองรวมมิตร มวกเหล็ก มวกเหล็ก
๓๙๖
ปิ่นแก้วสามัคคี มวกเหล็ก มวกเหล็ก
๓๙๗
มวกเหล็กใน มิตรภาพ มวกเหล็ก
๓๙๘
คั่นตะเคียน มิตรภาพ มวกเหล็ก
๓๙๙
ธนพัฒนาราม มิตรภาพ มวกเหล็ก
๔๐๐
ประชาวิจิตร มิตรภาพ มวกเหล็ก
๔๐๑
พุทธนิมิต มิตรภาพ มวกเหล็ก
๔๐๒
บ้านหมาก มิตรภาพ มวกเหล็ก
๔๐๓
หนองเอี่ยว ลำพญากลาง มวกเหล็ก
๔๐๔
ลำสมพุง ลำพญากลาง มวกเหล็ก
๔๐๕
หนองโป่ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก
๔๐๖
หนองเอี่ยวใน ลำพญากลาง มวกเหล็ก
๔๐๗
ถ้ำดาวเขาแก้ว ลำพญากลาง มวกเหล็ก
๔๐๘
ซับน้อยเหนือ ลำพญากลาง มวกเหล็ก
๔๐๙
ลำพญากลาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก
๔๑๐
คลองม่วงเหนือ ลำพญากลาง มวกเหล็ก
๔๑๑
หนองตอตะเคียน ลำพญากลาง มวกเหล็ก
๔๑๒
ซับดินดำ ลำพญากลาง มวกเหล็ก
๔๑๓
เขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก
๔๑๔
ซับตะเคียน หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
๔๑๕
สัจจะพล หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
๔๑๖
กลุ่มพระบาท หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
๔๑๗
หนองผักหนอก หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
๔๑๘
ซับสนุ่น หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
๔๑๙
ซับขาม หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
๔๒๐
ซับเหว หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
๔๒๑
ซับกระดาน หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
๔๒๒
คลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
๔๒๓
ซับลำใย หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
๔๒๔
หนองมะค่า หนองย่างเสือ มวกเหล็ก

๔๒๕
ไผ่หลิ่ว ดอนพุด ดอนพุด
๔๒๖
ช้าง ดงตะงาว ดอนพุด
๔๒๗
โคกโพธิ์ ดงตะงาว ดอนพุด
๔๒๘
ดอนทอง ดงตะงาว ดอนพุด
๔๒๙
ดอนพุด ดอนพุด ดอนพุด
๔๓๐
หลังคาแดง ดงตะงาว ดอนพุด
๔๓๑
หนองกะทะ ดอนพุด ดอนพุด
๔๓๒
อ้อมแก้ว ดงตะงาว ดอนพุด
๔๓๓
บ้านรี ดงตะงาว ดอนพุด
๔๓๔
หนองมน ดอนพุด ดอนพุด

๔๓๕
วังยาง วังม่วง เขต ๑ วังม่วง
๔๓๖
วังม่วง วังม่วง เขต ๑ วังม่วง
๔๓๗
ภิบาลวังม่วง คำพราน วังม่วง
๔๓๘
มณีขวัญชัย คำพราน วังม่วง
๔๓๙
ป่าลานหินดาด วังม่วง เขต ๒ วังม่วง
๔๔๐
มณีโชติ แสลงพัน วังม่วง
๔๔๑
โป่งเก้ง วังม่วง เขต ๑ วังม่วง
๔๔๒
หนองบอน วังม่วง เขต ๑ วังม่วง
๔๔๓
สวนมะเดื่อ วังม่วง เขต ๒ วังม่วง
๔๔๔
คำพราน คำพราน วังม่วง
๔๔๕
ปึกสำโรง แสลงพัน วังม่วง
๔๔๖
หนองกรดสามัคคี แสลงพัน วังม่วง
๔๔๗
ท่าระหัด แสลงพัน วังม่วง
๔๔๘
หาดเล็บยาว วังม่วง เขต ๒ วังม่วง
๔๔๙
ดงน้ำฉ่า แสลงพัน วังม่วง
๔๕๐
ซับกระทิง วังม่วง เขต ๒ วังม่วง
๔๕๑
ปากน้ำ คำพราน วังม่วง
๔๕๒
หลังเขา วังม่วง เขต ๑ วังม่วง
๔๕๓
โป่งตะขบ วังม่วง เขต ๑ วังม่วง
๔๕๔
คลองมะเกลือ วังม่วง เขต ๒ วังม่วง
๔๕๕
ตะพานหิน คำพราน วังม่วง
๔๕๖
ดงมะเกลือ คำพราน วังม่วง
๔๕๗
หินซ้อนเหนือ แสลงพัน วังม่วง
๔๕๘
แสลงพัน แสลงพัน วังม่วง

๔๕๙
หน้าพระลาน หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
๔๖๐
คีรีวง หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
๔๖๑
ป่าคา ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
๔๖๒
สามัคคีธรรม พุแค เฉลิมพระเกียรติ
๔๖๓
สุนันทาราม บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ
๔๖๔
สูงยาง บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ
๔๖๕
ท่าวัว เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
๔๖๖
ผึ้งรวง บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ
๔๖๗
ลาดเขาปูน บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ
๔๖๘
หนองม่วง ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
๔๖๙
ถ้ำวิมานแก้ว หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
๔๗๐
สาธุประชาสรรค์ เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
๔๗๑
ห้วยหินขาว เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
๔๗๒
ถ้ำเจริญสุข เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
๔๗๓
ประสิทธิ์พรชัย พุแค เฉลิมพระเกียรติ
๔๗๔
หนองหว้า เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
๔๗๕
ประดิษฐ์ธรรม บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ
๔๗๖
พุแค พุแค เฉลิมพระเกียรติ
๔๗๗
มงคลชัยพัฒนา ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
๔๗๘
ซอย ๖ ขวา พุแค เฉลิมพระเกียรติ
๔๗๙
เพลียขวา ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
๔๘๐
เขาดิน เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
๔๘๑
ซอย ๑๐ หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
๔๘๒
คุ้งเขาเขียว หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
๔๘๓
แพะโคก ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
๔๘๔
ห้วยบง ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
๔๘๕
โคกดินแดง พุแค เฉลิมพระเกียรติ
๔๘๖
บ้านกอก บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ