พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี


ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรีแม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่   

พระมหาเสงี่ยม สุวโจ
ป.ธ.๙ น.ธ.เอก คม.
สวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะอำเภอวังม่วง

 จอ.วังม่วง รก.

พระมหาเสงี่ยม สุวโจ ป.ธ.๙

วัดพระพุทธบาท

๐๘๖-๖๐๑๖๒๐๘

เลข.จอ.

พระมหาสุชาติ ปภสฺสโร

วัดพระพุทธบาท

๐๘๖-๕๔๑๙๘๕๕