พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี


ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรีแม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่   


พระวิสุทธิโสภณ
น.ธ. เอก ป.ธ.๗ คม.

เขาแก้ววรวิหาร
เจ้า
คณะอำเภอเสาไห้

 
พระครูสังวรกิจประยุต
น.ธ.เอก ป.๔

วัดพะเยาว์
รองเจ้าคณะอำเภแเสาไห้


พระมหาสุทัศน์ ปญฺญาวโร
น.ธ. เอก ป.ธ.๖ ศศ.ม.
วัดสมุหประดิษฐาราม
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เสาไห้

 
พระใบฎีกาพัฒน์โอทอง ฐานวุฑฺโฒ
น.ธ.เอก วท.บ.
วัดป่าสัก
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเสาไห้

จอ.เสาไห้

พระวิสุทธิโสภณ

วัดเขาแก้ววรวิหาร

๐๘-๖๗๑๑-๐๖๔๗

เลข.จอ.

พระมหาสุทัศน์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๖

วัดสมุหประดิษฐาราม

๐๘-๙๕๔๗-๗๖๑๖

รจอ.

พระครูสังวรกิจประยุต

วัดพะเยาว์

๐-๓๖๓๓-๓๐๗๕,๐๘-๑๗๘๐-๘๕๐๗

เลข.รจอ.
พระใบฎีกาพัฒน์โอทอง ฐานวุฑฺโฒ
วัดป่าสัก

๐-๓๖๒๗-๑๔๙๘,๐๘-๖๑๐๓-๔๐๑๒