พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี


ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรีแม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่   


พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี
น.ธ.เอก ป.ธ.๘ ,คบ. ศศ.ม.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรตนาราม
เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี

 


พระมหาสมควร ญาณวีโร
น.ธ.เอก ป.ธ.๖,พธ.บ.,ศษ.บ.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรตนาราม
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี


พระมหาณัฐพล สมาหิโต
น.ธ.เอก ป.ธ.๖ ม.๖
วัดศรีบุรีรตนาราม
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี

 


พระมหากมล เขมาสโย
น.ธ.เอก ป.ธ.๖ ม.๖
วัดศรีบุรีรตนาราม
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี


จอ . เมืองสระบุรี

พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี ป.ธ.๘

วัด ศรีบุรีรตนาราม

โทร.๐-๓๖๓๑-๓๓๓๕,โทร.๐๘-๗๙๑๙-๗๒๔๘

เลข.จอ.

พระมหาณัฐพล สมาหิโต ป.ธ. ๖

วัด ศรีบุรีรตนาราม

โทร.๐๘-๙๐๓๑-๒๓๙๘

รจอ.

พระมหาสมควร ญาณวีโร ป.ธ.๖

วัดศรีบุรีรตนาราม

โทร.๐๘-๙๐๘๖-๖๐๔๙

เลข.รจอ.

พระมหากมล เขมาสโย ป.ธ.๖

วัดศรีบุรีรตนาราม

โทร.๐๘-๒๒๓๕-๒๒๑๓