พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี


ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรีแม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่   

พระครูภาวนาพิลาศ
น.ธ.เอก มศ.๕
วัดเขาวง
เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท
 
พระครูพิสณฑ์สิทธิการ
น.ธ.เอก กศ.ม.
วัดนิคมวาสี
รองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท


พระมหาสุเมธา ถิรวฑฒโน
ป.ธ.๗ น.ธ.เอก คม.
วัดพระพุทธบาท
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาทพระมหาสมพงษ์ ปญฺญาพโล
ป.ธ.๖ น.ธ.เอก คบ.
วัดมงคลชัยพัฒนา
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท


จอ.พระพุทธบาท

พระครูภาวนาพิลาศ

วัด เขาวง

 

เลข.จอ.

พระมหาสุเมธา ถิรวฑฺฒโน ป.ธ.๗

วัดพระพุทธบาท

๐๘-๖๖๖๐-๖๔๙๐

รจอ.พระพุทธบาท พระครูพิสณฑ์สิทธิการ วัดนิคมวาสี  
เลข.รจอ.พระพุทธบาท พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาพโล วัดมงคลชัยพัฒนา ๐๘๐-๖๖๘๕๐๐๓