พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี


ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรีแม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่   

พระครูศรีวรกิจจารักษ์
ป.ธ.๖,น.ธ.เอก,ศศ.ม.
วัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก
 
พระมหาปรเมษฐ์ ปวรเมธี
ป.ธ.๖,น.ธ.เอก, คม.
วัดพระพุทธบาท
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก

จอ.มวกเหล็ก

พระครูศรีวรกิจจารักษ์

วัดพระพุทธบาท
( อำเภอพระพุทธบาท)

๐๘-๑๘๐๘-๒๔๐๔

เลข.จอ.

พระมหาปรเมษฐ์ ปวรเมธี ป.ธ.๖

วัดพระพุทธบาท
( อำเภอพระพุทธบาท)

๐๘-๙๐๘๐-๐๓๑๕