พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี


ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรีแม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่


ที่
ชื่อ - ฉายา
วัด
ตำบล
อำเภอ
หมายเหตุ
พระครูวิจิตรคุณวัฒน์
โคกกลาง
คชสิทธิ์
หนองแค
มรณภาพ
พระอธิการสมควร
หนองขริ้น
หนองปลาไหล
เมืองสระบุรี
มรณภาพ
พระอธิการสมัย
กุดนกเปล้า
กุดนกเปล้า
เมืองสระบุรี
ลาออก
พระครูใบฎีกาอนุสรณ์
เจดีย์งาม
นาโฉง
เมืองสระบุรี
ลาสิกขา
พระอธิการสมคิด ฐิตเมโธ
สุนทรเทพมุนี
บ้านหมอ
บ้านหมอ
มรณภาพ
พระครูพิศาลสรธรรม
ศรีบุรีรตนาราม
ปากเพรียว
เมืองสระบุรี
มรณภาพ
พระอธิการบุญ ธมฺมโชโต
ปางคล้อ
เตาปูน
แก่งคอย
มรณภาพ
พระครูมงคลทีปคุณ
มงคลทีปาราม
หนองจรเข้
หนองแค
มรณภาพ
พระอธิการชัยรัตน์ จนฺทปญฺโญ
ใหญ่วันนา
หนองแค
หนองแค
ลาสิกขา
๑๐
พระมหาทองทวี ชินวํโส
ร่องแซง
ตำบล บัวลอย
หนองแค
ลาออก
๑๑
พระครูวินัยธรชาตรี
หนองดินแดง
บัวลอย
หนองแค
ลาออก
๑๒
พระครูสังวรมงคลวัตร
ศรีนวลตอยาง
หนองโดน
หนองโดน
มรณภาพ
๑๓
พระอธิการเฉลิม อคฺคปญฺโญ
เขาหินดาด
ท่าคล้อ เขต ๑
แก่งคอย
มรณภาพ
๑๔
พระครูสิริสรวัฒน์ จนฺทเสโน
ห้วยลี่
ตลิ่งชัน
เมืองสระบุรี
มรณภาพ
๑๕
พระครูรัตตวิหารการ
วิหารแดง
หนองสรวง
วิหารแดง
ลาออก
๑๖
พระครูสุนทรธรรมารักษ์
พุซาง
พุคำจาน
พระพุทธบาท
ลาสิกขา
๑๗
พระครูวิธานสรคุณ
ศรีปทุม
หนองจรเข้
หนองแค
ลาออก