พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี


ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรีแม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่


รายชื่อครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดสระบุรี (อัพเดตใหม่ พ.ศ.2557 )
ที่ ชื่อ ฉายา ชื่อธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี
พระมหาสมควร ญาณวีโร กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๑ ๐๕๕๐๐ ๗
พระมหาสุรัช อภิชาโต กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๓๗๒๖๒๑ ๑
พระครูสมุห์กฤตธี สิริปญฺโญ กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๔๖๒๒๙ ๙
พระมหาพยนต์ สทฺธาธิโก กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๒๑๑๘๓ ๘
พระมหาสราวุธ วุฑฺฒิสาโร กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๑๐๕๖๕ ๕
พระมหาจำลอง จนฺทสโร กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๑๗๔๙๐ ๘
พระขุงคำ สิริจนฺโท กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๑๐๔๓๘ ๑
พระมหาสกนธ์ จนฺทูปโม กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๑๐๔๔๑ ๑
พระวัชรวิทย์ เตชพโล กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๓๑๒๘๕ ๕
๑๐ พระมหาทศพร นนฺทเมธี กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๓๑๒๘๒ ๐
๑๑ พระอภิชา มานิโต กรุงไทย   ๒๖๔ ๐ ๓๓๑๒๐ ๕
๑๒ พระมหาโกมล อภิชฺชโว กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐๓๓๙๑๗ ๖
๑๓ พระครูวศินขันติธรรม อนาลโย กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๔๖๓๙๒ ๙
๑๔ พระทองมั่น ฐิตสาโร กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๘๐๓๕๑ ๗
๑๕ พระศิรพงษ์ (สุกัลย์) ปรกฺกโม กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๐๐๓๙ ๕
๑๖ พระชาญณรงค์ ฐิตญาโณ กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๒๖๖๘๔ ๕
๑๗ พระครูเกษมวรวัฒน์ เขมาภิรโต กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๒๒๑๕๑ ๕
๑๘ พระครูเกษมสุนันทคุณ สุรจิตฺโต กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๐๗๑๔๔ ๓
๑๙ พระครูสิทธิสรวัฒน์ ยุตฺติโก กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๔๑๖๒๕ ๔
๒๐ พระครูสันตจิตตากร สนฺตจิตฺโต กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๑ ๘๗๓๕๔ ๓
๒๑ พระธวัชชัย สุวณฺโณ กรุงไทย สระบุรี ๒๖๔ ๐ ๐๓๑๐๗ ๔
๒๒ พระครูสิริวรรณวิสุทธิ์ ยโสธโร กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๔๑๖๒๗ ๐
๒๓ พระโรจน์นริศ โรจนวํโส กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๓ ๐๔๙๘๗ ๒
๒๔ พระไพบูลย์ศักดิ์ จนฺทสาโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๑ ๑๗๐๓๘ ๙
๒๕ พระสมชาย อภิชาโณ กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๓๓๖๐๒ ๙
๒๖ พระอธิการดัด อิสิญาโณ กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๓๐๘๙๓ ๙
๒๗ พระสมจิตร์ กนฺตวณฺโณ กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๒๗๘๗ ๕
๒๘ พระอุดมศักดิ์ ชาคโร กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๑ ๑๕๘๙๕ ๗
๒๙ พระฉลวย อมโร กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๙๒๑๔๖ ๓
๓๐ พระชุมพล ธมฺมทีโป กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๑ ๘๐๔๓๓ ๙
๓๑ พระวิทยา โอวาทการี กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๓ ๐๕๙๓๕ ๕
๓๒ พระจำปี สีลสุทฺโธ กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๓ ๑๐๑๖๕ ๓
๓๓ พระเด่นดวง อาภาธโร กรุงไทย นครราชสีมา ๓๐๑ ๓ ๐๗๕๑๓ ๙
๓๔ พระสุริยันต์ สุพจฺโจ กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๓๐๗๙๑ ๖
๓๕ พระสุพิชาติ ปญฺญาทีโป กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๑ ๐ ๒๗๔๓๗ ๖
๓๖ พระณรงค์ศักดิ์ นาควโร กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๓๐๙๙๔ ๓
๓๗ พระมหาสมัย สมาจาโร กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๑๔๒๐๕ ๗
๓๘ พระอธิการศรัณย์กร ปยุตฺโต กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๒๔๔๒๐ ๕
๓๙ พระเสน่ห์ สิริธมฺโม กรุงไทย สระบุรี ๒๖๔ ๐ ๓๓๕๘๗ ๑
๔๐ พระวีรพล มหาสกฺโก กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๒๐๑๓๕ ๒
๔๑ พระอธิการพุฒทา ฐานวโร กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๑๓๖๓๑ ๓
๔๒ พระอธิการจักรกฤษ เขมจิตฺโต กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๑๗๔๘๕ ๑
๔๓ พระครูวิธานกิจโกศล สารโท กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๔๑๐๓๒ ๙
๔๔ พระครูจันทโรภาส จนฺทโก กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๗๗๔๓ ๐
๔๕ พระครูวิริยธรรมพิทักษ์ ธมฺมวิริโย กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐ ๑๓๘๓๖ ๑
๔๖ พระครูปิยธรรมพิศิษฎ์ ปิยธมฺโม กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐๐๑๓๓๗๒
๔๗ พระครูสมุห์สายทอง ปณฺฑิโต กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๗๘๓๘ ๐
๔๘ พระครูถาวรธรรมรัตน์ ภูริปญฺโญ กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๗๓๓ ๓
๔๙ เจ้าอธิการชูเกียรติ ชุตินฺธโร กรุงไทย ท่าดินแดง ๐๔๔ ๐ ๐๖๔๒๖ ๐
๕๐ พระครูโสภณสุตากร ขนฺติธโร กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๔๐๘๙๐ ๑
๕๑ พระปลัดกง ธีรปญฺโญ กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๐๘๕๒๐ ๗
๕๒ พระประเวช โฆสคุโณ กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๐๙๓๐๐ ๘
๕๓ พระปลัดกิตติ์ธเนศ ฐานวโร กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐ ๒๑๓๘๕ ๑
๕๔ พระปลัดวรเทพ วรสุโภ กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๗๘๑๒ ๗
๕๕ พระอธิการสมชาย เตชปญฺโญ กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๗๘๖๐ ๗
๕๖ พระยอดชาย ปญฺญาวโร กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐ ๒๒๒๘๖ ๙
๕๗ พระประยูร สุทฺธจิตฺโต กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐ ๒๒๗๘๖ ๐
๕๘ พระมนัส ชิตมโน กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐ ๒๒๗๘๘ ๗
๕๙ พระศิวนารถ ฐานาธโร กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐ ๒๒๗๙๐ ๙
๖๐ พระไพฑูรย์ คุตฺตวโร กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐ ๑๖๑๗๙ ๗
๖๑ พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐ ๑๓๘๑๙ ๑
๖๒ พระปลัดอุดม อุตฺตโม กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๙๓๓๙ ๘
๖๓ พระใบฎีกาณัฐพล ฉนฺทกาโม กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๘๔๐๑ ๑
๖๔ พระปลัดสมบัติ จนฺทธมฺโม กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๗๘๔๔ ๕
๖๕ พระอธิการธีรพงษ์ ธีรวโร กรุงไทย สระบุรี ๙๐๐ ๐ ๐๖๕๔๓ ๗
๖๖ พระใบฎีกาธรรมศักดิ์ ธนิสฺสโร กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐ ๑๘๖๕๙ ๕
๖๗ พระอธิการประสิทธิ์ เตชสีโล กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๗๗๒๙ ๕
๖๘ พระอธิการสมชาติ วิสุทฺธสีโล กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๑๑๗๓๔ ๓
๖๙ พระอธิการวสุ อจฺจาทโร กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐ ๐๑๓๘๙ ๕
๗๐ พระอธิการบุญส่ง คุณสํวโร กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐ ๐๑๖๐๕ ๓
๗๑ พระอธิการทนง  ชาตปญฺโญ กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐ ๑๑๒๕๐ ๘
๗๒ พระครูประโชติสรกิตติ์ ชุติธมฺโม กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๑ ๑๕๙๖๖ ๔
๗๓ พระประจักษ์ ฐานทินฺโน กรุงไทย กลางดง ๓๒๘ ๑ ๑๔๖๐๓ ๑
๗๔ พระครูสุนทรพัฒนานุยุต วรธมฺโม กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๑ ๑๕๙๖๘ ๐
๗๕ พระชิงชัย อภิชาโต กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๑ ๒๔๗๙๔ ๖
๗๖ พระครูวิทิตอรรถการ เตชธมฺโม กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๑ ๑๔๗๔๑ ๐
๗๗ พระมหาพรเทพ จนฺทปญฺโญ กรุงไทย ถนนมหาจักรพรรดิ์ ๒๒๙ ๐ ๒๒๙๐๙ ๑
๗๘ พระครูกัลยาณกิตติคุณ กิตฺติภาโณ กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๐ ๐๑๒๕๙ ๗
๗๙ พระชัชชัย ภทฺทปญฺโญ กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๐ ๑๓๐๘๔ ๐
๘๐ พระครูวิกรมวุฒิธรรม ปภงฺกโร กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๐๘๕๘๑ ๐
๘๑ พระครูพิสุทธิ์ปัญญาภรณ์ ปญฺญาอธิโร กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๑ ๒๔๒๙๗ ๙
๘๒ พระครูพิมลธรรมรัตน์ อิทฺธิญาโณ กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๑ ๑๗๘๒๕ ๑
๘๓ พระประพันธ์ศักดิ์ ธีรธมฺโม กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๐๔๒๐๓ ๘
๘๔ พระวิสุทธิ์ สุเมธโส กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๐๘๓๖๕ ๖
๘๕ พระปลัดสมจิตร ปิยวณฺโณ กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๐๒๓๖๙ ๖
๘๖ พระมหาทองทวี ชินวํโส กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๐ ๐๗๙๕๕ ๑
๘๗ พระใบฎีกาจักรพงษ์ ฉนฺทโสภโณ กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๐๒๒๘๓ ๕
๘๘ พระสมหมาย สุมงฺคโล กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๒๑๗๗๙ ๒
๘๙ พระอธิการถวิล ชยธมฺโม กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๐ ๐๗๔๔๕ ๒
๙๐ พระสุรศักดิ์ ธมฺมทตฺโต กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๑ ๒๔๗๗๘ ๔
๙๑ พระอธิการองอาจ อตฺตสาโร กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๑๒๙๘๙ ๓
๙๒ พระทอง เทวธมฺโม กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๒๖๔๙๘ ๗
๙๓ พระอนุศาสตร์ อาภากโร กรุงไทย เสนา ๑๐๔ ๐ ๑๓๕๔๐ ๔
๙๔ พระมหาสมชาย ทิฏฺฐธมฺโม กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๐๔๒๑๔ ๓
๙๕ พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติปญฺโญ กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๑๓๐๐๔ ๒
๙๖ พระมหาสมศักดิ์ ธมฺมิสฺสโร กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๐๔๒๐๖ ๒
๙๗ พระมหาณรงค์ ทีปธมฺโม กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๑๙๐๑๑ ๘
๙๘ พระมหาขวัญนา เขมปญฺโญ กรุงไทย สาขาย่อยเซียร์รังสิต ๗๕๔ ๐ ๐๖๓๖๓ ๗
๙๙ พระครูปลัดเกียรติศักดิ์ กนฺตสีโล กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๑๘๔๔๗ ๙
๑๐๐ พระเสน่ห์ ธมฺมจาโร กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๒๒๐๒๑ ๑
๑๐๑ พระณรงค์ อจลธมฺโม กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๒๔๗๐๙ ๘
๑๐๒ พระปลัดน้อย ฐานจาโร กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๒๙๕๖๑ ๐
๑๐๓ พระสมสี อนุตฺตโร กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๓ ๐๙๙๖๘ ๓
๑๐๔ พระบุญส่ง ปวฑฺฒโน กรุงไทย ภาชี ๑๐๕ ๐ ๐๙๑๐๗ ๘
๑๐๕ พระจรัญ อคฺคธมฺโม กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๑๑๕๔๙ ๓
๑๐๖ พระประมวล ฐิติสมฺปนฺโน กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๐ ๐๑๑๐๗ ๘
๑๐๗ พระปลัดบุญรวบ ธมฺมปญฺโญ กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๑ ๑๗๘๒๒ ๑
๑๐๘ พระสุเมธ อภิวณฺโณ กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๘๐๓๓๐ ๔
๑๐๙ พระเจริญ สีลโชโต กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๓ ๐๕๑๙๕ ๘
๑๑๐ พระสนั่น ฐานจาโร กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๐ ๑๕๖๒๕ ๔
๑๑๑ พระสิทธิพร ฐานจาโร กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๐ ๒๙๑๒๐ ๘
๑๑๒ พระสมนึก ฉนฺทสาโร กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๐ ๒๘๘๕๘ ๔
๑๑๓ พระสมคิด กนฺตวีโร กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๑๖๙๔๑ ๐
๑๑๔ พระครูปลัดวิชัย ปญฺญาทีโป กรุงไทย ภาชี ๑๐๕ ๐ ๑๐๙๗๒ ๔
๑๑๕ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๑๑๖๐๖ ๖
๑๑๖ พระศราวุฒิ ณฏฺฐกุโล กรุงไทย หินกอง ๑๒๕ ๐ ๒๙๐๐๑ ๕
๑๑๗ พระอธิการนภดล ติกฺขญาโณ กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๓๒๗๐๖ ๗
๑๑๘ พระปลัดสมบูรณ์ ชนาสโภ กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๐๑๔๕ ๔
๑๑๙ พระสมาน อุตฺตโม กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๐๑๖๐ ๘
๑๒๐ พระมหาวันชัย อติธมฺโม กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๓๑๒๗ ๒
๑๒๑ พระประยูร ครุธมฺโม กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๒๗๓๗๐ ๐
๑๒๒ พระปลัดวัลลภ โชติโย กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๐๑๔๑ ๑
๑๒๓ พระปิยพงษ์ โกวิโท กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๒๗๖๒๑ ๑
๑๒๔ พระครูโสภณกิจจานุโยค เปสโล กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๐๓๔๕ ๗
๑๒๕ พระใบฎีกาสมพร ชาคโร กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๓๑๒๕ ๖
๑๒๖ พระบรรลือศักดิ์ ปสาโท กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๐๑๓๘ ๑
๑๒๗ พระไพบูลย์ อานนฺโท กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๓๐๖๑๕ ๓
๑๒๘ พระปลัดอ๊อด ปวฑฺฒโน กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๐๑๔๘ ๙
๑๒๙ พระปลัดอุทัยวุฒิ นิติสาโร กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๙๘๒๒ ๙
๑๓๐ พระครูบุญกิจโกศล กตปุญฺโญ กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๙๘๖๗ ๙
๑๓๑ พระครูวิจิตรรัตนวัฒน์ อปฺปฏิภโย กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๐๑๕๕ ๑
๑๓๒ พระเสริฐ จุลฺลวํโส กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๒๒๙๒๗ ๒
๑๓๓ พระสมพร จิตฺตวุฑฺโฒ กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๙๗๘๙ ๓
๑๓๔ พระหน สุมิตฺโต กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๒๖๙๓ ๗
๑๓๕ พระธงชัย ธชชโย กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๓๐๖๒๘ ๕
๑๓๖ พระสมุห์จินดา จิตฺตสํวโร กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๐๓๔๔ ๙
๑๓๗ พระปลัดบุญหลง กมฺพุวณฺโณ กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๐๑๕๓ ๕
๑๓๘ พระปลัดปัญญา ปญฺญาคโม กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๐๑๔๗ ๐
๑๓๙ พระเฉลิมพล ถาวรปสาโท กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๓๓๒๔๖ ๔
๑๔๐ พระสมุห์พงศกร กวิวํโส กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๒๖๖๒๕ ๙
๑๔๑ พระสมุห์เชษฐา อภโย กรุงไทย พระพุทธบาท ๙๘๒ ๔ ๗๗๑๘๖ ๗
๑๔๒ พระปลัดกรกต กิตฺติทินฺโน กรุงไทย พระพุทธบาท ๙๘๒ ๓n๘๗๔๑๕ ๘
๑๔๓ พระอธิการสมชาย อินฺทโชโต กรุงไทย ท่าลาน ๑๖๓ ๐ ๒๖๒๘๓ ๐
๑๔๔ พระอธิการสมภพ ธมฺมปาโล กรุงไทย ท่าลาน ๑๖๓ ๐ ๑๔๔๔๕ ๕
๑๔๕ พระจักรี อธิปญฺโญ กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๒๖๘๙๔ ๔
๑๔๖ พระอังครัช จารุโภ กรุงไทย พระพุทธบาท ๙๘๒ ๕ ๕๐๒๖๖ ๕
๑๔๗ พระประชุม มหาปุญฺโญ กรุงไทย พระพุทธบาท ๙๘๒๕ ๕๑๒๘๘ ๑
๑๔๘ พระมหาสมศักดิ์ กวิวํโส กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๐๒๒๑ ๕
๑๔๙ พระศรีปริยัติเวที สุวฑฺฒโน กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๑๐๖๖ ๘
๑๕๐ พระมหาสมัย อคฺคปญฺโญ กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๑ ๓๓๗๓๒ ๑
๑๕๑ พระครูศรีวรกิจจารักษ์ ถิรนาโถ กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๒๒๖๓ ๑
๑๕๒ พระมหาเสงี่ยม สุวโจ กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๒๒๘๘ ๗
๑๕๓ พระมหาเสร็จ สจฺจวโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๐๖๘๕๒ ๑
๑๕๔ พระมหาสุเมธา ถิรวฑฺฒโน กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๒๒๖๘ ๒
๑๕๕ พระมหาบันเทิง ปณฺฑิโต กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๐๐๓๘ ๗
๑๕๖ พระมหาสุชาติ ปภสฺสโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๑๐๖๔ ๑
๑๕๗ พระยอดชาย กิตฺติธมฺโม กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๒๗๐๖๖ ๕
๑๕๘ พระมหาวิเชียร กวิวํโส กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๖๙๕๒ ๒
๑๕๙ พระมหาคงธวัช วชิรญาโณ กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๓๓๗๑ ๔
๑๖๐ พระมหาปรเมษฐ์ ปวรเมธี กรุงไทย พระพุทธบาท ๙๘๑ ๓ ๕๖๗๙๐ ๒
๑๖๑ พระมหาสมพงษ์ ญาณเมธี กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๒๒๘๖ ๐
๑๖๒ พระมหาทิวา ทินฺนญาโณ กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๖๙๓๘ ๗
๑๖๓ พระมหาอาทิตย์ อติภทฺโท กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๒๐๘๒๒ ๖
๑๖๔ พระ ดร. ปรมัตถ์ ปรมตฺโถ กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๒๗๓๙๒ ๓
๑๖๕ พระมหาสุรศักดิ์ สุรเตโช กรุงไทย พระพุทธบาท ๙๘๑ ๖ ๔๘๕๔๔ ๓
๑๖๖ พระวรเทพ อคฺควโร กรุงไทย พระพุทธบาท ๙๘๒ ๓ ๘๘๘๔๒ ๖
๑๖๗ พระปริญญา อธิปญฺโญ กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๓๑๓๒๔ ๐
๑๖๘ พระใบฎีกานพเดช จนฺทโก กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๗๗๗๘ ๙
๑๖๙ พระครูสังฆรักษ์ปัญญา สาทโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๒๓๙๒ ๑
๑๗๐ พระครูเกษมธรรมวิธาน เขมกาโม กรุงไทย พระพุทธบาท ๙๘๑ ๖ ๓๐๑๑๙ ๙
๑๗๑ พระสาคร ติกฺขปญฺโญ กรุงไทย พระพุทธบาท ๙๘๑ ๖ ๑๐๘๗๑ ๒
๑๗๒ พระครูปริยัติสุนทรกิจ ฐิตญาโณ กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๒๓๑๘ ๒
๑๗๓ เจ้าอธิการสุจินต์ เตชปญฺโญ กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๒๐๐๒๖ ๘
๑๗๔ พระปลัดสิทธิเดช ตนฺตสีโล กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๘๒๗๐ ๗
๑๗๕ พระปราถนา ปสนฺโน กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๒๓๗๙ ๔
๑๗๖ พระพยนต์ ฐานวโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๗๒๘๔ ๕
๑๗๗ พระสมุห์สมสิทธิ์ อภิปญฺโญ กรุงไทย ท่าเรือ ๑๐๓ ๐ ๐๕๙๑๙ ๕
๑๗๘ พระเสนาะ กตปุญฺโญ กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๒๖๖๗๗ ๓
๑๗๙ พระใบฎีกาชาญ จารุวณฺโณ กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๒๖๔๗๓ ๘
๑๘๐ พระครูมุจรินทราภิรักษ์ ยตินฺธโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๔๐๕๕ ๙
๑๘๑ พระครูสถิตย์วุฒิสาร วุฑฺฒิสาโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๘๒๒๑ ๙
๑๘๒ พระปลัดปรีชา ปญฺญาธโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๐๐๓๐ ๑
๑๘๓ พระเดชณรงค์ ภูริปญฺโญ กรุงไทย พระพุทธบาท ๙๘๑ ๖ ๙๓๖๑๔ ๔
๑๘๔ พระสิทธิพร ธมฺมธโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๒๖๖๘๐ ๓
๑๘๕ พระอธิการชัยชาญ อมโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๒๖๔๗๑ ๑
๑๘๖ พระอธิการกฤษฎา สีลธโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๐๙๔๗๑ ๙
๑๘๗ พระครูปลัดปิฏกวัฒน์ ปญฺญาวโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๘๐๔๐ ๒
๑๘๘ พระสมุห์บุญโชค กิตฺติสาโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๒๑๕๗๖ ๑
๑๘๙ พระอธิการชล สีลวนฺโต กรุงไทย ขอนแก่น ๔๐๕ ๐ ๓๔๓๗๓ ๘
๑๙๐ พระสมภพ สุภาจาโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๓๑๓๘๒ ๘
๑๙๑ พระอุทัย ขตฺตปญฺโญ กรุงไทย พระพุทธบาท ๙๘๑ ๕ ๔๖๒๕๒ ๐
๑๙๒ พระสุรเดช ปภาโส กรุงไทย พระพุทธบาท ๙๘๒ ๓ ๘๑๘๓๖ ๓
๑๙๓ พระมหาฐิฏิ กิตฺติญาโณ กรุงไทย พระพุทธบาท ๙๘๑ ๘ ๓๔๑๓๖ ๘
๑๙๔ พระเขมินท์ อาภาธโร กรุงไทย ถนนแพรกษา ๔๖๙ ๐ ๐๘๗๘๔ ๙
๑๙๕ พระสมาน มหาวีโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๒๓๘๗ ๕
๑๙๖ พระปลัดบุญยสิทธิ์ สิริปุญฺโญ กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๒๔๔๙ ๑
๑๙๗ พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๑๐๔๕๐ ๕
๑๙๘ พระสมุห์บุญมา ธมฺมทินฺโน กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๑๐๔๑๘ ๑
๑๙๙ พระใบฎีกาเพ็ง เตชวโร กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๑๐๔๒๗ ๐
๒๐๐ พระครูปลัดสมพงษ์ กมฺมสุทฺโธ กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๐ ๑๑๒๔๒ ๗
๒๐๑ พระครูสังฆรักษ์อานนท์ สุวณฺโณ กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๐ ๑๕๙๐๔ ๐
๒๐๒ พระปลัดมนูญ อานนฺโท กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๑๐๔๓๕ ๑
๒๐๓ พระใบฎีกาอิทธิพล กิตฺติสาโร กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๐ ๒๐๒๓๓ ๗
๒๐๔ พระชัยรัตน์ ปิยสีโล กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๐ ๐๙๗๘๑ ๙
๒๐๕ พระมงคล กิตฺติมงฺคโล กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๐ ๒๐๓๑๑ ๒
๒๐๖ พระวัฒธยา ฐิติสมฺปนฺโน กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๐ ๐๘๑๒๗ ๐
๒๐๗ พระมหาเทอดศักดิ์ สิริจนฺโท กรุงไทย หนองแค ๑๒๕ ๐ ๐๘๑๒๘ ๙
๒๐๘ พระครูสุธีปริยติยาทร วรญฺญู กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๐๑๑๕๔ ๐
๒๐๙ พระมหาสุทัศน์ ปญฺญาวโร กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๑ ๑๑๖๙๑ ๕
๒๑๐ พระอังคาร จนฺทธมฺโม กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๐๖๒๘๐ ๓
๒๑๑ พระใบฎีกาไพศาล ณฏฺฐิโก กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๐๖๒๗๒ ๒
๒๑๒ พระครูประดิษฐ์ธรรมวิสิฐ ปณฺฑิโต กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๑ ๑๐๐๓๒ ๖
๒๑๓ พระบรรจง กตปุญฺโญ กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๑๗๓๖๕ ๖
๒๑๔ พระเจริญ ธมฺมวุฑฺโฒ กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๐๙๘๓๕ ๗
๒๑๕ พระมานิต ญาณิสฺสโร กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๐๒๗๒๓ ๔
๒๑๖ พระปลัดสมพงษ์ จกฺกวโร กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๑ ๑๘๔๑๔ ๗
๒๑๗ พระครูธรรมธรเมธาภิวัฒน์ ฐิติโก กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๑ ๑๖๔๙๔ ๔
๒๑๘ พระพร้อม โสตฺถิโก กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๑ ๐ ๑๓๘๖๑ ๓
๒๑๙ พระสรศักดิ์ ฐิตวีโร กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๑๖๙๐๙ ๘
๒๒๐ พระนริศ ปุญฺญสมฺภโว กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๐๙๗๓๔ ๘
๒๒๑ พระบุญเลิศ สมปุญฺโญ กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๒๖๖๔๓ ๗
๒๒๒ พระใบฎีกาเทียนชัย เมธงฺกาโร กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๐๗๗๖๙ ๒
๒๒๓ พระปลัดสุริยนต์ สิริวณฺโณ กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๐๑๑๗๓ ๗
๒๒๔ พระสมุห์ฉลอง รตนปญฺโญ กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๑ ๑๐๒๑๕ ๙
๒๒๕ พระไพโรจน์ ปณฺฑิโต กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๒๐๐๘๕ ๘
๒๒๖ พระสนิท สํวโร กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๑๕๕๕๒ ๖
๒๒๗ พระชมภู กิตฺติธโร กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๐๒๖๒๐ ๓
๒๒๘ พระใบฎีกาสุบัน ปคุโณ กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๕๒๙๐๘ ๓
๒๒๙ พระสมุห์ประทีป ปทีโป กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๑๗๖๑๓ ๖
๒๓๐ พระสมุห์ธวัช เตชปญฺโญ กรุงไทย สระบุรี ๒๖๔ ๐ ๐๕๔๗๔ ๐
๒๓๑ พระธนบรรณ คุตฺตจิตฺโต กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๑๗๘๕๓ ๙
๒๓๒ พระสยาม เมธิโก กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๑๘๕๒๖ ๓
๒๓๓ พระสมเกี่ยรติ ปณฺฑิตชโย กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๒๖๗๔๒ ๖
๒๓๔ พระอรรถชัย อธิวโร กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๒๑๑๘๒ ๕
๒๓๕ พระสุวรรณ สนฺตมโน กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๒๒๑๔๕ ๐
๒๓๖ พระใบฎีกาสมชาย ธมฺมธโร กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๐๘๘๓๒ ๒
๒๓๗ พระนิทัศน์ ทสฺสนีโย กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๑๑๐๐๒ ๖
๒๓๘ พระสมุห์เกียรติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๐๒๙๘๘ ๖
๒๓๙ พระบุญโฮม ธมฺมรโส กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๙๘๙๑ ๑
๒๔๐ พระมหาวิศิษย์ศักดิ์ วิสิฏฺโฐ กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๑๘๕๔๒ ๕
๒๔๑ พระวีระศักดิ์ กิตฺติญาโณ กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๑๗๘๔๖ ๖
๒๔๒ พระมหาชาติชาย ขนฺติธมฺโม กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๑๖๒๕๔ ๓
๒๔๓ พระปลัดปา ทีปธมฺโม กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๐๘๒๘๑ ๒
๒๔๔ พระครูสมุห์พัฒน์โอทอง ฐานวุฑฺโฒ กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๐๔๐๑๑ ๗
๒๔๕ พระกองทูล อนงฺคโณ กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๗๗๘๒ ๑
๒๔๖ พระสมุห์ชัชวาลย์ ปญฺญาวชิโร กรุงไทย ชัยภูมิ ๓๐๗ ๐ ๕๕๑๘๓ ๑
๒๔๗ พระครูสุวรรณธรรมวัตร ชนุตฺตโม กรุงไทย หนองแซง ๑๓๒ ๑ ๐๖๘๒๓ ๙
๒๔๘ พระวชิรศักดิ์ วชิรญาโณ กรุงไทย หนองแซง ๑๓๒ ๐ ๐๐๖๐๙ ๔
๒๔๙ พระครูปัญญาถิรคุณ ถิรปญฺโญ กรุงไทย หนองแซง ๑๓๒ ๑ ๑๑๓๙๒ ๗
๒๕๐ พระใบฎีกาพนม รกฺขิตธมฺโม กรุงไทย หนองแซง ๑๓๒ ๑ ๑๑๔๔๔ ๓
๒๕๑ พระบัญชา อุปคุตฺโต กรุงไทย หนองแซง ๑๓๒ ๐ ๐๐๒๑๙ ๖
๒๕๒ พระปลัดสมชาย ฐานกโร กรุงไทย หนองแซง ๑๓๒ ๑ ๐๖๘๕๗ ๓
๒๕๓ พระสมฤทธิ์ ถิรธมฺโม กรุงไทย หนองแซง ๑๓๒ ๐ ๐๘๔๖๗ ๒
๒๕๔ พระสมปอง สุขกาโม กรุงไทย หนองแซง ๑๓๒ ๐ ๐๘๔๕๒ ๔
๒๕๕ พระอธิการชยุด เตชธมฺโม กรุงไทย หนองแซง ๑๓๒ ๐ ๐๓๕๕๕ ๘
๒๕๖ พระอธิการจาก กิตฺติสาโร กรุงไทย หนองแซง ๑๓๒ ๐ ๐๖๕๓๒ ๕
๒๕๗ พระอธิการเฉลิม จารุธมฺโม กรุงไทย หนองแซง ๑๓๒ ๐ ๐๘๐๙๗ ๙
๒๕๘ พระอธิการณรงค์ ทีฆายุโก กรุงไทย หนองแซง ๑๓๒ ๐ ๐๐๓๓๐ ๓
๒๕๙ พระรชต กตปุญฺโญ กรุงไทย หนองแซง ๑๓๒ ๐ ๐๓๔๑๕ ๒
๒๖๐ พระนิกร อตฺตมโน กรุงไทย หนองแซง ๑๓๒ ๐ ๐๓๔๑๔ ๔
๒๖๑ พระอธิการมาโนช ฐานิสฺสโร กรุงไทย หนองแซง ๑๓๒ ๐ ๐๘๔๒๔ ๙
๒๖๒ พระครูปิยสีลสังวรคุณ ปิยสีโล กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๒๓๑๗ ๔
๒๖๓ พระปลัดสมยศ สุทฺธญาโณ กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๔๑๑๕ ๖
๒๖๔ พระบุญทิพย์ อนาลโย กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๒๐๓๕๔ ๐
๒๖๕ พระธวัชชัย เขมโก กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๘๒๔๒ ๑
๒๖๖ พระมหาบุญทิ้ง ปญฺญาโภ กรุงไทย ท่าเรือ ๑๐๓ ๐ ๑๗๗๒๔ ๔
๒๖๗ พระปลัดสุรศักดิ์ ปภสฺสโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๔๐๙๑ ๕
๒๖๘ พระอธิการสมบัติ อนาวิโล กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๗๗๘๕ ๖
๒๖๙ พระชัยรัตน์ ธมฺมสโร กรุงไทย พระพุทธบาท ๙๘๒ ๓ ๘๒๒๔๒ ๕
๒๗๐ พระใบฎีกาณรงค์ ปภสฺสโร กรุงไทย พระพุทธบาท ๙๘๑ ๙ ๘๘๖๗๔ ๐
๒๗๑ พระอธิการสำรวย ขนฺติธมฺโม กรุงไทย พระพุทธบาท ๙๘๑ ๖ ๘๗๓๘๘ ๕
๒๗๒ พระครูวิสิฐกิจจานุกูล ฐิตสทฺโท กรุงไทย กลางดง ๓๒๘ ๐ ๐๖๘๒๕ ๘
๒๗๓ พระมหาอุทัย พลเทโว กรุงไทย กลางดง ๓๒๘ ๐ ๐๖๘๒๖ ๖
๒๗๔ พระประสิทธิ์ วิชโย กรุงไทย นครราชสีมา ๓๐๑ ๓ ๑๐๑๔๗ ๔
๒๗๕ พระครูวิวิธกิจจารักษ์ จกฺกรตโน กรุงไทย กลางดง ๓๒๘ ๐ ๐๖๗๔๒ ๘
๒๗๖ เจ้าอธิการอาจวิชัย ญาณวีโร กรุงไทย ยโสธโร ๓๑๕ ๑ ๘๘๓๐๔ ๔
#### เจ้าอธิการเจตน์จำนงค์ กุสลจิตฺโต กรุงไทย มวกเหล็ก ๙๘๒ ๓ ๓๐๖๒๖ ๕
๒๗๘ พระครูปริยัติประสาท ปญฺญาวชิโร กรุงไทย กลางดง ๓๒๘ ๐ ๐๖๘๒๑๕
๒๗๙ พระอธิการสุพัด โชติโก กรุงไทย ปากช่อง ๓๐๓ ๐ ๖๔๙๙๕ ๔
๒๘๐ พระอธิการสมเกียรติ สมสีโล กรุงไทย มวกเหล็ก ๙๘๒ ๓ ๘๑๙๐๙ ๒
๒๘๑ พระอธิการวสันต์ สํวุฑฺโฒ กรุงไทย หินกอง ๑๔๐ ๐ ๑๐๔๕๒ ๑
๒๘๒ เจ้าอธิการสถาพร สุจิตฺโต กรุงไทย มวกเหล็ก ๙๘๒ ๓ ๓๐๖๔๐ ๐
๒๘๓ พระสว่าง วรธมฺโม ธกส. ลำปลายมาศ ๐๒๐๐๑๙๑๒๓๘๒๘
๒๘๔ พระคึกฤทธิ์ กิตฺติวณฺโณ กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๗๙๘๒ ๔
๒๘๕ พระตุ้ย กิตฺติโสภโณ กรุงไทย มวกเหล็ก ๙๘๒ ๓ ๘๒๖๖๙ ๒
๒๘๖ พระปลัดศักดิ์ เขมจาโร กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๑๕๐๕ ๖
๒๘๗ พระครูสุนันทกิจโกศล สุวฑฺฒโน กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๗๒๓๖ ๑
๒๘๘ พระสมุห์อดุลย์ ปิยสีโล กรุงไทย ท่าเรือ ๑๐๓ ๑ ๓๐๑๗๓ ๙
๒๘๙ พระปลัดคณุตม์กุณฑ์ กตกุสโล กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๑๕๖๓ ๓
๒๙๐ พระมหาวีระชัย ฐานิสฺสโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๓๑๐๕ ๓
๒๙๑ พระสมชาย ฐานวโร กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๐๑๕๐ ๐
๒๙๒ พระเจษฎา ธมฺมจาโร กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๐๑๕๔ ๓
๒๙๓ พระพุทธชาติ อาภากโร กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๓๒๑๔๖ ๒
๒๙๔ พระมหาคมกริช สมิทฺธี กรุงไทย หน้าพระลาน  
๒๙๕ พระระเด่น ฐิตสีโล กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๗๗๒๒๖ ๓
๒๙๖ พระสมุห์พรหมทอง ทินฺนพโล กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๗๘๖๗ ๔
๒๙๗ พระอภิวิชย์ รตนโชโต กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐ ๑๖๘๗๙ ๑
๒๙๘ พระสมาน ถิรปุญฺโญ กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐ ๑๒๒๗๓ ๒
๒๙๙ พระธวัชร์ กตสาโร กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐ ๒๒๔๗๐ ๕
๓๐๐ พระปลัดทัศไนย ฐิตเวโท กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๕๙๙๗๑ ๕
๓๐๑ พระสมุห์ประยูร ฐิติโก กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๗๗๘๑ ๓
๓๐๒ พระรุ่งโรจน์ วรปญฺโญ กรุงไทย พัฒนานิคม ๑๔๙ ๐ ๑๑๒๘๓ ๙
๓๐๓ พระมหาชลธี วิวชฺชรวํโส กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๑๒๔๒๑ ๗
๓๐๔ พระสง่า มนาโป กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๓ ๑๕๒๓๕ ๕
๓๐๕ พระอธิการจักรพรรดิ์ จกฺกธมฺโม กรุงไทย พัฒนานิคม ๑๔๙ ๐ ๑๘๒๖๐ ๘
๓๐๖ เจ้าอธิการสมพงษ์ กลฺยาณธมฺโม กรุงไทย พัฒนานิคม ๑๔๙ ๑ ๒๒๔๙๒ ๔
๓๐๗ พระสมชื่น ญาณสุทฺโธ กรุงไทย แก่งคอย ๙๐๐ ๐ ๑๙๑๔๒ ๔
๓๐๘ พระประภาส ฐานุตฺตโร กรุงไทย พัฒนานิคม ๑๔๙ ๐ ๑๙๓๓๘ ๓
๓๐๙ พระมหาสาคร กุลวฑฺฒโน กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๒๒๙๖ ๘
๓๑๐ พระมหาสายชล ฐานุตฺตโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๒๒๗๗ ๑
๓๑๑ พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาพโล กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๑๓๔๔๙ ๔
๓๑๒ พระมหาเอกลักษณ์ ฐิตสํวโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๓๑๔๗๘ ๖
๓๑๓ พระมหาวรเมธ ฐานวฑฺฒโก กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๒๐๕๓๐ ๘
๓๑๔ พระครูสังฆรักษ์ธรรมวัตร ชยธมฺโม กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๗๖๒๖๘ ๓
๓๑๕ พระเวชยันต์ โชตินนฺโท กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๐๙๐๙๔ ๒
๓๑๖ พระปลัดบุญส่ง ถาวรสีโล กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๑ ๒๗๐๙๓ ๖
๓๑๗ พระมหาปภังกรณ์ วชิรญาโณ กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๐๑๗๘ ๗
๓๑๘ พระไสว ฐานารโห กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๒๑๑๘๔ ๑
๓๑๙ พระพิพัฒน์ เขมจาโร กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๒๓๔๑๔ ๕
๓๒๐ พระไพรรัตน์ นราสโภ กรุงไทย ปากเพรียว ๒๖๔ ๐ ๓๐๗๐๖ ๑
๓๒๑ พระใบฎีกาสำอางค์ อตฺถกาโม กรุงไทย ท่าลาน ๑๓๖ ๐ ๐๘๑๑๗ ๘
๓๒๒ พระสมุห์ณรงค์ โกกาสโก กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๐๕๒๙๘ ๖
๓๒๓ พระครูสังฆรักษ์ปริวัฒน์ สิริธมฺโม กรุงไทย เสาไห้ ๑๓๑ ๐ ๐๗๔๖๕ ๘
๓๒๔ พระเจริญ เชฏฺฐคุโณ กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๒๖๕๔๐ ๘
๓๒๕ พระสมุห์พลกฤตย์ กนฺตสิริ กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๐๕๐๕๐ ๙
๓๒๖ พระเทิดศักดิ์ เตชวโร กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๐๑๒๔๘ ๘
๓๒๗ พระอธิการคุณากร ปคุโณ กรุงไทย หน้าพระลาน ๑๓๓ ๐ ๒๐๗๓๓ ๕
๓๒๘ พระมหาชาณวิทย์ วชิรปญฺโญ กรุงไทย สระบุรี ๑๑๕ ๐ ๖๐๘๗๐ ๖