พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี


ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรีแม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่   


พระครูภาวนาวรคุณ
น.ธ เอก,Ph,D.
วัดเขาพระ
เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย


พระครูประภัศร์วรญาณ
น.ธ.เอก
วัดแก่งคอย
รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย


พระมหาประพันธ์ศักดิ์ ทิฏฺฐิวิสุทฺธี
ป.ธ.๗
วัดพระพุทธฉาย
รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย


พระปลัดกิตติ์ธเนศ  ฐานวโร์
น.ธ.เอก
วัดป่าไผ่
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย


พระปลัดอุดม อุตฺตโม
น.ธ.เอก ม.๖
วัดแก่งคอย
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย


พระสมุห์ศุภฤกษ์ อธิปญฺโญ
น.ธ.เอก
วัดเขาแก้ววนาราม
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย


จอ . แก่งคอย
พระครูภาวนาวรคุณ น.ธ ,Ph,D
วัดเขาพระ
๐๘-๘๕๔๑-๖๒๒๗
เลข . จอ .
พระปลัดกิตติ์ธเนศ  ฐานวโร์
วัดจำศีล
๐๘-๗๕๒๘-๓๑๑๓
รจอ .
พระมหาประพันธ์ศักดิ์ ทิฏฺฐิวิสุทฺธี ป.ธ.๗
วัดพระพุทธฉาย
เลข.รจอ.
พระสมุห์ศุภฤกษ์ อธิปญฺโญ น.ธ.ฌอก
วัดเขาแก้ววนาราม
 
รจอ.
พระครูประภัศร์วรญาณ น.ธ.เอก
แก่งคอย
 
เลข.รจอ.
พระปลัดอุดม อุตฺตโม น.ธ.เอก
แก่งคอย