พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี


ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรีแม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่ 
พระธรรมปิฎก
( ชวลิต อภิวฑฒโน น.ธ.เอก ป.ธ.๙ พธ.ด.,ค.ด.กิตติมฯ)
วัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒
 

พระสุธีวราภรณ์
น.ธ.เอก ป.ธ.๙ พธ.ม.กิตติมฯ
วัดพระพุทธฉาย
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

พระราชเมธากร
น.ธ.เอก ป.ธ.๕ พธ.ม.กิตติมฯ
วัดศรีบุรีรตนาราม
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

พระวิสิฐคณาภรณ์
น.ธ.เอก,พธ.บ.
วัดมงคลชัยพัฒนา
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี


พระครูโสภณรัตโนภาส
น.ธ.เอก น.บ.
วัดหนองสองห้อง
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี


พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร
น.ธ.เอก ป.ธ.๘ พธ.บ.,กศ.ม.
วัดพระพุทธบาท
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

พระมหาสาคร กุลวฑฺฒโน
น.ธ.เอก ป.ธ.๘
ค.บ.
วัดมงคลชัยพัฒนา
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี