อีเมล์สำหรับติดต่อส่งงานคณะสงฆ์

พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร ป.ธ.๘ วัดพระพุทธบาท
lekha_sb1@hotmail.com
พระมหาสุเมธา ถิรวฑฺฒโน ป.ธ.๗ วัดพระพุทธบาท
sumatha17@hotmail.com
พระมหาปรเมษฐ์ ปวรเมธี ป.ธ.๖ วัดพระพุทธบาท
mes2525@hotmail.com
พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาลโพ ป.ธ.๖ วัดมงคลชัยพัฒนา
duang_mala@hotmail.com

พระปละดอ๊อด ปวฑฺฒโน น.ธ.เอก วัดหนองพันเรือ

ood_sr@hotmail.com