พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี


ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรีแม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่   

พระครูวิเชียรสรคุณ
น.ธ.เอก ป.๔
วัดไผ่หลิ่ว
เจ้าคณะอำเภอดอนพุด
 
พระครูอาทรจริยานุวัตร
น.ธ.เอก ป.บส.
วัดไผ่หลิ่ว
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอดอนพุด

จอ.ดอนพุด

พระครูวิเชียรสรคุณ

วัดไผ่หลิ่ว

๐-๓๖๓๘-๕๕๐๑

เลข.จอ.

พระครูอาทรจริยานุวัตร

วัดไผ่หลิ่ว

๐๘-๙๗๘๓-๒๓๘๙