พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี


ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรีแม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่   

พระศรีปริยัติเวที
น.ธ.เอก ป.ธ.๙, Ph.D.
วัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 
พระครูใบฎีกาทองคำ สุวณฺโณ
น.ธ.เอก ม.๖
วัดห้วยบง
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

จอ.เฉลิมพระเกียรติ

พระศรีปริยัติเวที

วัดพระพุทธบาท
(อำเภอพระพุทธบาท)

๐๘-๖๕๗๔-๘๔๔๖

เลข.จอ.
พระครูพิพัฒน์คีรีวงศ์

พระครูใบฎีกาทองคำ สุวณฺโณ
จต.พุแค

วัดป่าคา
วัดคีรีวง

๐๘-๙๙๖๗-๗๘๒๙
๐๘-๔๒๐๙-๑๓๗๕