พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี


ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรีแม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่


  

พระครูศรีวรกิจจารักษ์
น.ธ.เอก ป.ธ.๖ คม.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก

พระมหาสมัย อคฺคปญฺโญ
น.ธ.เอก ป.ธ.๘ คบ. ศศม.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร
น.ธ.เอก ป.ธ.๘ พธ.บ.,กศ.ม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี


พระมหาสุเมธา ถิรวฑฺฒโน
น.ธ.เอก ป.ธ.๗ คม.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี


พระปลัดอ๊อด ปวฑฒโน
น.ธ.เอก ประโยค ๑-๒ ป.ตรี
วัดหนองพันเรือ

พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาพโล
น.ธ.เอก ป.ธ.๖, คบ.
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี


นายนรมานิต พลราชม
ป.ธ.๙,น.ธ.เอก คม.
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

นายรเมษฐ์ เหมือนจันทร์
ป.ธ.๖,น.ธ.เอก คม.
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี