พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี


ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรีแม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่   

พระครูศุภธรรมคุณ
น.ธ.เอก พธ.ม.กิตติมฯ
วัดมะขามเรียง
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ

 
พระพงศกร กวิวํโส
น.ธ.โท
วัดมะขามเรียง
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ

จอ.บ้านหมอ

พระครูศุภธรรมคุณ

วัดมะขามเรียง

โทร.๐-๓๖๓๙-๕๒๑๒
โทร ๐๘-๑๘๓๕-๗๕๔๒

เลข.จอ.

พระพงศกร กวิวํโส

วัดมะขามเรียง

โทร. ๐๘-๕๖๗๘-๙๓๘๐