พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี


ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรีแม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่


คำสั่งเจ้าอาวาส
บัญชีสำรวจพระภิกษุสามเณร
แบบขอเงินอุดหนุนบูรณะวัด
แบบคำสั่งแต่งตั้ง รก.จร.
แบบคำสั่งแต่งตั้ง รก.จต.
แบบคำสั่งแต่งตั้ง เลข.จต
แบบตั้ง ถอดถอน ไวยาวัจกร
แบบในสมัครพระสอนศีลธรรม ของ มจร.
แบบบัญชีสัทธิวิหาริก
แบบบัญชีสำรวจพระภิกษุสามเณร จำพรรษา จำพรรษา แบบตัวเลข
แบรายงาน หน่วย อปต.
แบบรายงานการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบรายงานการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประำจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบรายงานการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบรายงานการแต่งตั้ง รก.จร. กรณีขอลาออก
แบบรายงานการแต่งตั้ง เลข.จต. และเลข.จอ. ถึง สนง.จังหวัด และ สนง. พุทธ
แบบรายงานการบรรจุตำแหน่งพระสังฆาธิการ และเลขานุการ
แบบรายงานการพ้นจากตำแหน่งของพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ หรือเลขานุการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติการสอนครูพระของ มจร.
แบบรายงานกฐิน
แบบสำรวจวัดที่ประสบภัย
แบบหนังสือ จต.จร.ขอลาออก
แบบหนังสือแจ้ง พระสังฆาธิการขอลาออก
แบบหนังสืออนุมัติให้ รก.จต. รก.จร. ลาออก
หนังสือรับรอง
หนังสือแสดงความประสงค์ให้ราชการใช้ที่ดินวัด
แบบบัญชีสรุปสำรวจจำนวนพระภิกษุสามเณรจำพรรษาของแต่ละอำเภอ
แบบรายงานการใช้จ่ายงบสนับสนุนของ อบจ.
แบบรายงานการปฏิบัติงานของพระธรรมฑูตและพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา