การประชุมคณะสงฆครั้งที่ ๕/๒๕๕
คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ พระเดชพระคุณพระราชสิทธิมงคล
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ  วัดศาลาปูนวรวิหาร  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖  เวลา  ๑๙.๓๐ น.
ที่ นาม วัด อำเภอ ตำแหน่ง หมายเหตุ
พระธรรมปิฎก พระพุทธบาท พระพุทธบาท จจ.สระบุรี ๑๐,๐๐๐
พระสุธีวราภรณ์ พระพุทธฉาย เมืองสระบุรี รจจ.สระบุรี ๑๐,๐๐๐
พระวิสิฐคณาภรณ์ มงคลชัยพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ รจจ.สระบุรี ๓,๐๐๐
พระมหาวิเชียร  ชาตวชิโร พระพุทธบาท พระพุทธบาท เลข.จจ.สระบุรี ๑,๐๐๐
พระมหาสาคร  กุลวฑฺฒโน มงคลชัยพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ เลข.รจจ.สระบุรี ๕๐๐
พระมหาสมหมาย  ธมฺมเสวี ศรีบุรีรตนาราม เมืองสระบุรี จอ.เมืองสระบุรี ๒,๐๐๐
พระมหาสมควร  ญาณวีโร ศรีบุรีรตนาราม เมืองสระบุรี รจอ.เมืองสระบุรี ๑,๐๐๐
พระมหาณัฐพล  สมาหิโต ศรีบุรีรตนาราม เมืองสระบุรี เลข.จอ.เมืองสระบุรี ๕๐๐
พระมหากมล  เขมาสโย ศรีบุรีรตนาราม เมืองสระบุรี เลข.รจอ.เมืองสระบุรี ๕๐๐
๑๐ พระครูปิยธรรมวิสิฐ  ทองพุ่มพวง เมืองสระบุรี จต.ดาวเรือง ๑,๐๐๐
๑๑ พระครูเกษมวรวัฒน์  โคกเพ็ก เมืองสระบุรี จต.กุดนกเปล้า ๑,๐๐๐
๑๒ พระครูวศินขันติธรรม  ดาวเสด็จ เมืองสระบุรี จต.ปากเพรียว ๑,๐๐๐
๑๓ พระครูภาวนาวรคุณ  เขาพระ แก่งคอย จอ.แก่งคอย ๑,๐๐๐
๑๔ พระครูประภัศร์วรญาณ  แก่งคอย แก่งคอย รจอ.แก่งคอย ๑,๐๐๐
๑๕ พระครูวิริยธรรมพิทักษ์  จำศีล แก่งคอย เลข.จอ.แก่งคอย  ๕๐๐
๑๖ พระครูพัฒนกิจสุนทร  บัวลอย หนองแค จอ.หนองแค ๒,๐๐๐
๑๗ พระครูประโชติสรกิตติ์  หนองอ่างทอง หนองแค รจอ.หนองแค ๑,๐๐๐
๑๘ พระครูสิริสารวิสิฐ   บ้านลาด หนองแค รจอ.หนองแค ๒,๐๐๐
๑๙ พระครูโสภณประชากิจ  กุ่มหัก หนองแค จต.หนองจรเข้ ๑,๐๐๐
๒๐ พระครูเกษมสุตาภิรม  หนองปลาหมอ หนองแค จต.หนองปลาหมอ ๑,๐๐๐
๒๑ พระครูวิทิตอรรถการ  โคกมะตูม หนองแค จต.หนองไข่น้ำ ๘๐๐
๒๒ พระครูปิยธรรมภูษิต  บ้านยาง หนองแค จต.ห้วยขมิ้น ๑,๐๐๐
๒๓ พระครูประทีปธรรมมงคล  มงคลทีปาราม หนองแค จต.หนองแค ๑,๐๐๐
๒๔ พระครูพิทักษ์ธรรมาภรณ์  บัวลอย หนองแค จต.บัวลอย ๕๐๐
๒๕ พระอรรถสิทธ์  จนฺทสาโร ห้วยทราย หนองแค เลข.จต.ห้วยขมิ้น ๒๐๐
๒๖ พระครูสังฆกิจโกศล  หนองพระบาง หนองแค จร. ๑,๐๐๐
๒๗ พระครูโสภณสุทธาจาร  ห้วยทราย หนองแค จร. ๒,๐๐๐
๒๘ พระครูศุภธรรมคุณ  มะขามเรียง บ้านหมอ จอ.บ้านหมอ ๒,๐๐๐
๒๙ พระครูสังวรสิริธรรม  สร่างโศก บ้านหมอ จต.บ้านหมอ ๑,๐๐๐
๓๐ พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ  ราษฎร์บำรุง บ้านหมอ จต.หนองบัว ๒,๐๐๐
๓๑ พระครูเวชคามธรรมานุกิจ  บ้านหมอ บ้านหมอ จต.บ้านครัว ๑,๐๐๐
๓๒ พระครูโอภาสธรรมกิตติ์  โบสถ์แจ้ง บ้านหมอ จต.ตลาดน้อย ๑,๐๐๐
๓๓ พระครูวินัยธรสนอง  ธมฺมทินฺโน    โคกกุ่ม บ้านหมอ จต.โคกใหญ่ ๒,๐๐๐
๓๔ พระครูพิศาลสรกิจ  จั่นเสือ บ้านหมอ เลข.จต.บ้านหมอ ๕๐๐
๓๕ พระปลัดปัญญา  ปญฺญาคโม โบสถ์แจ้ง บ้านหมอ เลข.จต.ตลาดน้อย ๕๐๐
๓๖ พระครูภาวนาพิลาศ  เขาวง พระพุทธบาท จอ.พระพุทธบาท ๒,๐๐๐
๓๗ พระครูพิสณฑ์สิทธิการ  นิคมวาสี พระพุทธบาท รจอ.พระพุทธบาท ๑,๐๐๐
๓๘ พระมหาสุเมธา  ถิรวฑฺฒโน พระพุทธบาท พระพุทธบาท เลข.จอ.พระพุทธบาท ๕๐๐
๓๙ พระมหาสมพงษ์  ปญฺญาพโล มงคลชัยพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ เลข.รจอ.พระพุทธบาท ๕๐๐
๔๐ พระครูวิสุทธิวรธรรม  ราษฎร์ศรัทธาธรรม พระพุทธบาท จต.พระพุทธบาท ๕๐๐
๔๑ พระครูสิริปัญญาประยุต  นายาว พระพุทธบาท จต.นายาว ๕๐๐
๔๒ พระครูอรรถจริยานุกูล  เนินยาว พระพุทธบาท จต.หนองแก ๕๐๐
๔๓ พระครูประโชติกิจจาภิวัฒน์  เขตสว่าง พระพุทธบาท จต.ห้วยป่าหวาย ๑,๐๐๐
๔๔ พระใบฎีกานพเดช  จนฺทโก ปราสาททรงธรรม พระพุทธบาท จต.พุคำจาน เขต ๑ ๑,๐๐๐
๔๕ พระสมุห์อุทัย  ปญฺญาวุโธ นิคมเขมาราม พระพุทธบาท จต.พุคำจาน เขต ๒ ๑,๐๐๐
๔๖ พระครูปริยัติสุนทรกิจ  หนองคณฑี พระพุทธบาท จต.พุกร่าง ๑,๐๐๐
๔๗ พระครูวิวัฒน์วรคุณ   ซอยสี่ พระพุทธบาท จต.ธารเกษม   ๕๐๐
๔๘ พระมานะ  ปสนฺโน พุซาง พระพุทธบาท เลข.จต.พุคำจาน เขต๑ ๓๐๐
๔๙ พระครูใบฎีกาเสมา  สิริสาโร สายตรี พระพุทธบาท เลข.จต.ธารเกษม ๓๐๐
๕๐ พระครูสถิตวุฒิสาร  ซับบอน พระพุทธบาท จร. ๑,๐๐๐
๕๑ พระครูภาวนาสมาธิวัตร  เทพประทาน พระพุทธบาท จร. ๕๐๐
๕๒ พระครูมงคลพิมลกิจ  กัลยาณบรรพต พระพุทธบาท จร. ๑,๕๐๐
๕๓ พระครูโกศลสรกิจ  สร้างบุญ วิหารแดง จอ.วิหารแดง ๑,๐๐๐
๕๔ พระครูวิมลธรรมานุรักษ์  เจริญธรรม วิหารแดง เลข.จอ.วิหารแดง ๑,๐๐๐
๕๕ พระครูไพโรจน์สรธรรม  บ้านดอน วิหารแดง จต.บ้านลำ  ๑,๐๐๐
๕๖ พระครูสังฆรักษ์อานนท์  สุวณฺโณ บ้านดอน วิหารแดง เลข.จต.บ้านลำ ๑,๐๐๐
๕๗ พระวิสุทธิโสภณ  สุขุมาโล เขาแก้ววรวิหาร เสาไห้ จอ.เสาไห้ ๒,๐๐๐
๕๘ พระครูสังวรกิจประยุต  พะเยาว์ เสาไห้ รจอ.เสาไห้ ๑,๐๐๐
๕๙ พระครูวชิรธรรมรักษ์  หนองนกชุม หนองแซง จอ.หนองแซง ๑,๐๐๐
๖๐ พระครูรัตนสรคุณ  โพธิ์ทอง บ้านหมอ จอ.หนองโดน ๕๐๐
๖๑ พระปลัดอนันท์  ปิยสีโล ป่าแหน หนองโดน จต.บ้านโปร่ง  ๕๐๐
๖๒ พระครูวิสุทธิธีรธรรม  หนองระกำ หนองโดน จต.หนองโดน ๕๐๐
๖๓ พระสมุห์สาโรจน์  ธีรภทฺโท กองทอง หนองโดน จต.ดอนทอง ๑,๐๐๐
๖๔ พระครูสุนทรกิตยานุรักษ์  หลังสวน หนองโดน จต.บ้านกลับ ๕๐๐
๖๕ พระครูปัญญาวรานุโยค  คลองบุญ หนองโดน จร. ๑,๐๐๐
๖๖

พระครูสถิตสังฆคุณ

โปร่งหัวถนน หนองโดน จร. ๕๐๐
๖๗ พระครูศรีวรกิจจารักษ์  พระพุทธบาท พระพุทธบาท จอ.มวกเหล็ก ๒,๐๐๐
๖๘ พระมหาปรเมษฐ์  ปวรเมธี พระพุทธบาท พระพุทธบาท เลข.จอ.มวกเหล็ก ๕๐๐
๖๙ พระครูสิทธิธรรมานุโยค  เหวลาดวนาราม มวกเหล็ก จต.มวกเหล็ก ๕๐๐
๗๐ พระครูสุนันทกิจโกศล  ดอนทอง ดอนพุด จอ.ดอนพุด รก. ๒,๐๐๐
๗๑ พระครูสังฆกิจวิธาน  ช้าง ดอนพุด จต.ดอนพุด ๑,๐๐๐
๗๒ พระวีรชัย  ฐานิสฺสโร ดอนทอง ดอนพุด เลข.จต.ดงตะงาว ๕๐๐
๗๓ พระครูวิเชียรสรคุณ  ไผ่หลิ่ว ดอนพุด จร. ๒,๐๐๐
๗๔ พระครูปิยมงคลธรรม  อ้อมแก้ว ดอนพุด จร. ๑,๐๐๐
๗๕ พระครูสุมงคลพิพัฒน์  วังม่วง วังม่วง จต.วังม่วง เขต ๑ ๕๐๐
๗๖ พระมหาเสงี่ยม  สุวโจ พระพุทธบาท พระพุทธบาท จอ.วังม่วง ๒,๐๐๐
๗๗ พระมหาสุชาติ  ปภสฺสโร พระพุทธบาท พระพุทธบาท เลข.จอ.วังม่วง ๕๐๐
๗๘ พระครูวรเขตภิบาล  ภิบาลวังม่วง วังม่วง จต.คำพราน ๕๐๐
๗๙ พระครูประสิทธิ์บุญญาทร  ป่าลานหินดาด วังม่วง จต.วังม่วง เขต ๒ ๕๐๐
๘๐ เจ้าอธิการสมพงษ์  กลฺยาณธมฺโม ดงน้ำฉ่า วังม่วง จต.แสลงพัน ๕๐๐
๘๑ พระครูใบฎีกาเสรี  สิริจนฺโท ภิบาลวังม่วง วังม่วง เลข.จต.คำพราน ๕๐๐
๘๒ พระครูรัตนธรรมภูษิต  มณีขวัญชัย วังม่วง จร. ๕๐๐
๘๓ พระศรีปริยัติเวที  พระพุทธบาท พระพุทธบาท จอ.เฉลิมพระเกียรติ ๒,๐๐๐
๘๔ พระครูใบฎีกาทองคำ  สุวณฺโณ ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ เลข.จอ.เฉลิมพระเกียรติ ๕๐๐
๘๕ พระครูพิพัฒน์คีรีวงศ์  คีรีวง เฉลิมพระเกียรติ จต.พุแค ๕๐๐
๘๖ พระครูปัญญาวรรักษ์  ป่าคา เฉลิมพระเกียรติ จต.ห้วยบง ๑,๐๐๐
๘๗ พระครูพัฒนกิตติคุณ  ท่าวัว เฉลิมพระเกียรติ จต.เขาดินพัฒนา ๑,๐๐๐
๘๘ พระครูปุญญานุรักษ์  หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ จต.หน้าพระลาน ๑,๐๐๐
๘๙ พระครูสังฆรักษ์ปริวัฒน์  สิริธมฺโม ซอย ๖ ขวา เฉลิมพระเกียรติ เลข.จต.พุแค ๕๐๐
๙๐ พระครูสิริภัทรกิจ  หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ จร. ๕๐๐
๙๑ พระครูประทีปสาธุกิจ  สาธุประชาสรรค์ เฉลิมพระเกียรติ จร. ๕๐๐
๙๒ พระครูนิเวศน์ธรรมคุณ  สามัคคีธรรม เฉลิมพระเกียรติ จร. ๓๐๐
๙๓ พระชล  สีลวนฺโต ใหม่สุวรรนโณ พระพุทธบาท รก.จร. ๕๐๐
๙๔ พระมหาวันชัย  อติธมฺโม ธรรมเสนา บ้านหมอ จร. ๕๐๐
๙๕ พระครูอาทรจริยานุวัตร์  ไผ่หลิ่ว ดอนพุด รจร. ๕๐๐
๙๖ พระอธิการจรูญ  ปุงฺคโว ป. เพลียขวา เฉลิมพระเกียรติ จร. ๑,๕๐๐
๙๗ พระครูปลัดเกียรติศักดิ์  กนฺตสีโล ห้วยขมิ้น หนองแค จร. ๒๐๐
๙๘ พระอธิการณรงค์  จุนฺโท เขาน้อย หนองแค จร. ๒๐๐
๙๙ พระอธิการสมชาย โคกงาม บ้านหมอ จร. ๕๐๐
๑๐๐ พระปลัดบุญหลง โคกมะขาม บ้านหมอ จร. ๕๐๐
๑๐๑ พระจินดา โคกใหญ่ บ้านหมอ ผจร. ๕๐๐
๑๐๒ พระธงชัย หนองนางปุ๋ย บ้านหมอ   ๕๐๐
๑๐๓
คุณสุนันท์  จำรูญพานิชย์กุล
๑,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๑๑๒,๘๐๐