พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี
แบบบัญชีรายชื่อ นธ. ธศ

ผลสอบ น.ธ. และ ธ.ศ. ๔๙-ปัจจุบัน
บัญชีส่งสอบ น.ธ. และ ธ.ศ. ๔๙-๕๖ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรี


แม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่     

เครดิต..เว็บไซต์ แม่กองบาลีสบามหลวงประวัติวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ดาวน์โหลดที่นี่
ดาวน์โหลด แบบรายงานการจัดกิจกรรมวันประสูติ พระสังฆราช ได้ที่นี่
ดาวน์โหลด เอกสารการเกี่ยวกับสอนธรรมศึกษา ได้ที่นี่
ดาวน์โหลด แนวทางปฏิบัติในการก่อสร้างโบราณสถาน ได้ที่นี่
ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติวิศวกร ได้ที่นี่
ดาวน์โหลดประกาศการเรียนการสอนคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ได้ที่นี่
     
        
 

สงกรานต์พระราชทาน ๒๕๕๖
 

 


 

สถานที่ประชุม ประจำเดือน พ.ศ.๒๕๕๖


ที่

อำเภอ

วัน

ที่

ณ   วัด

ตำบล

หมายเลขโทรศัพท์

เมืองสระบุรี

       

๐๘  ๙๐๓๑  ๒๓๙๘

แก่งคอย

       

๐๘  ๒๑๙๙  ๙๑๐๗

หนองแค

       

๐๘  ๗๔๑๔  ๖๗๐๐

บ้านหมอ

       

๐๘๕-๖๗๘๙๓๘๐

  ๕

พระพุทธบาท

       

๐๘   ๖๖๖๐   ๖๔๙๐

วิหารแดง

       

๐๘  ๖๗๙๙  ๑๘๐๘

เสาไห้

       

๐๘  ๙๕๔๗  ๗๖๑๖

หนองแซง

       

๐๘  ๙๘๐๘   ๗๗๕๑

หนองโดน

       

๐๘  ๔๘๑๗  ๐๗๘๗

๑๐

มวกเหล็ก

       

๐๘  ๙๐๘๐  ๐๓๑๕

๑๑

ดอนพุด

       

๐๘  ๙๙๙๐  ๒๑๗๕

๑๒

วังม่วง

       

๐๘  ๖๕๓๔  ๑๖๗๑

๑๓

เฉลิมพระเกียรติ

       

๐๘  ๙๙๖๗  ๗๘๒๙


 ครั้งที่

วัน

ที่

เดือน

ณ   วัด

อำเภอ

หมายเหตุ

ศุกร์

มกราคม

ช้าง

ดอนพุด

 

พฤหัสบดี

กุมภาพันธ์

โคกกุ่ม

บ้านหมอ

 

จันทร์

มีนาคม

ตะกุด

เมืองสระบุรี

 

อังคาร

เมษายน

ชัน

เสาไห้

 

ศุกร์

พฤษภาคม

คลองม่วงเหนือ

มวกเหล็ก

 

จันทร์

มิถุนายน

โคกมะตูม

หนองแค

 

อังคาร

กรกฎาคม

ถ้ำกระบอก

พระพุทธบาท

 

ศุกร์

สิงหาคม

หนองสีดา

หนองแซง

 

อังคาร

กันยายน

โคกดินแดง

เฉลิมพระเกียรติ

 

๑๐

จันทร์

ตุลาคม

โคกกระต่าย

วิหารแดง

 

๑๑

จันทร์

พฤศจิกายน

เขาขี้เหล็ก

แก่งคอย

 

๑๒

จันทร์

ธันวาคม

ภิบาลวังม่วง

วังม่วง