พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี
แบบบัญชีรายชื่อ นธ. ธศ

ผลสอบ น.ธ. และ ธ.ศ. ๔๙-ปัจจุบัน
บัญชีส่งสอบ น.ธ. และ ธ.ศ. ๔๙-๕๖ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรี


แม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่     

!!ขณะนี้ กำลังเร่งอัพเดตข้อมูลเพื่อให้เป็นปัจจุบัน

ส่วนวาระประชุม สรุปวาระประชุมและตารางการประชุม สามารถดาวโหลดได้ที่ปุ่มเมนูด้าย ซ้ายมือของท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 


 


ประวัติวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ดาวน์โหลดที่นี่
ดาวน์โหลด แบบรายงานการจัดกิจกรรมวันประสูติ พระสังฆราช ได้ที่นี่
ดาวน์โหลด เอกสารการเกี่ยวกับสอนธรรมศึกษา ได้ที่นี่
ดาวน์โหลด แนวทางปฏิบัติในการก่อสร้างโบราณสถาน ได้ที่นี่
ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติวิศวกร ได้ที่นี่
ดาวน์โหลดประกาศการเรียนการสอนคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ได้ที่นี่

ประมวลภาพกิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

     
        
 

สงกรานต์พระราชทาน ๒๕๕๖
 

 


 

สถานที่ประชุม ประจำเดือน พ.ศ.๒๕๕๘

ที่

อำเภอ

วัน

ที่

ณ   วัด

ตำบล

หมายเลขโทรศัพท์

เมืองสระบุรี

ศุกร์

๑๑

ศรีบุรีรตนาราม

ปากเพรียว

๐๙  ๒๔๐๑  ๑๒๘๗

แก่งคอย

จันทร์

ห้วยคงคาวราวาส

ห้วยแห้ง

๐๘  ๒๑๙๙  ๙๑๐๗

หนองแค

จันทร์

บ้านลาด

หนองไข่น้ำ

๐๘  ๙๑๔๗  ๙๔๓๕

บ้านหมอ

จันทร์

มะขามเรียง

บ้านหมอ

๐๘๕-๖๗๘๙๓๘๐

  ๕

พระพุทธบาท

ศุกร์

๑๑

ถ้ำกระบอก

ขุนโขลน

๐๘   ๖๖๖๐ ๖๔๙๐

วิหารแดง

จันทร์

บางกง

หนองหมู

๐๘  ๖๗๙๙  ๑๘๐๘

เสาไห้

ศุกร์

๑๑

สูง

เสาไห้

๐๘  ๙๕๔๗  ๗๖๑๖

หนองแซง

พฤหัสบดี

๑๐

หนองนกชุม

โคกสะอาด

๐๘  ๙๘๐๘   ๗๗๕๑

หนองโดน

จันทร์

กองทอง

ดอนทอง

๐๘  ๔๘๑๗  ๐๗๘๗

๑๐

มวกเหล็ก

พฤหัสบดี

มวกเหล็กนอก

มวกเหล็ก

๐๘  ๙๐๘๐  ๐๓๑๕

๑๑

ดอนพุด

จันทร์

ดอนพุด

ดอนพุด

๐๘  ๖๖๑๙  ๑๕๒๖

๑๒

วังม่วง

พฤหัสบดี

มวกเหล็กนอก

มวกเหล็ก

๐๘  ๖๖๐๑  ๖๒๐๘

๑๓

เฉลิมพระเกียรติ

จันทร์

ประสิทธิ์พรชัย

พุแค

๐๘  ๙๙๖๗  ๗๘๒๙

  


ปฏิทินการประชุมสัญจรของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

ครั้งที่

วัน

ที่

เดือน

   วัด

อำเภอ

จันทร์

มกราคม

เขาน้อย

หนองแค

จันทร์

กุมภาพันธ์

หนองเขื่อนช้าง

เมืองสระบุรี

จันทร์

มีนาคม

เขาดินใต้

เสาไห้

พุธ

เมษายน

โคกมะขาม

บ้านหมอ

ศุกร์

พฤษภาคม

หนองโดน

หนองโดน

อังคาร

มิถุนายน

คลองใหม่

วิหารแดง

พุธ

กรกฎาคม

บ้านใหม่

หนองแซง

อังคาร

สิงหาคม

ใหม่สามัคคี

แก่งคอย

พฤหัสบดี

กันยายน

มวกเหล็กนอก

มวกเหล็ก

๑๐

พฤหัสบดี

ตุลาคม

ภิบาลวังม่วง

วังม่วง

๑๑

จันทร์

พฤศจิกายน

ป่าคา

เฉลิมพระเกียรติ

๑๒

อังคาร

ธันวาคม

พระพุทธบาท

พระพุทธบาท